لغات مشابه
skeet gun : ورزش : تفنگ مخصوص تيراندازى 8 وضعى

skeeter : پشه ،قايق مخصوص روى يخ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: