لغات مشابه
skelpit : )=skelp(ضربت ،چابک ،سيلى ،شتاب کردن

skep : سبدگرد دهاتى ،بقدر يک سبد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: