لغات مشابه
skep : سبدگرد دهاتى ،بقدر يک سبد

skepsis : فلسفه بدبينى ،شکاکى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: