لغات مشابه
skepsis : فلسفه بدبينى ،شکاکى

skeptic : شک گراي , ديرباور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: