لغات مشابه
skewer : بسيخ زدن , بسيخ کشيدن , سيخکباب , سيخ

ski : اسکي , اسکي بازي کردن , اسکي کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: