لغات مشابه
ski lift : تلسکي

ski mine : علوم نظامى : نوعى مين ضد نفر مخصوص نصب در معابر اسکى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: