لغات مشابه
skip zone : علوم نظامى : منطقه کور راديويى

skip(per) : ورزش : ناخدا يا سکاندار قايق

skipjack : بازيچه اى که از جناغ مرغ درست ميکنند،جوان ژيگولو وخود نما،نوعى ماهى زيستگردر سطح اب

skipper : ناخداي کشتي

skipping : روانشناسى : جهش کلاسى

skiriting was not specified : از اره( درمشخصات ) ذکر يا منظور نشده بود

skirl : صداي زير , صداي جيغ , صداي گردباد

skirl in the pan : جزجزروغن در ماهى تابه

skirmish : کشمکش , زد و خورد

skirt : دامن , دامنه , دامن لباس , دامان , پاچين , دامن دوختن

skirt folds : چين دامن

skirter : پارچه دامني

skirting : دامني

skirting material : پارچه دامني

skit : هجو ادبى ،مسخره

skitter : ليز خوري

skittering : ورزش : ماهيگيرى با نخ و چوب به ميزان مساوى

skittish : چموش ،رم کننده ،لاسى ،اهل حال ،تغيير پذير،ترسو

skittishly : بوالهوسانه ،از روى عشوه گرى

skittishness : بوالهوسى ،عشوه گرى

skittles : ورزش : بازى شبيه به بولينگ درانگلستان بين 2 نفر يا 2 تيم تا 5 نفره با پرتاب گوى يا ديسک به 9 ميله

skiver : پوست تراش

skivvy : زير پوش ،(معمولا درجمع )زير پيراهن وزير شلوارى کوتاه ،شورت

skoal : (مشروبات الکلى )بسلامتى کسى نوشيدن

skulduggery : )skullduggery(رفتار زير جلکى وخائنانه ،تقلب

skulk : (در مورد روباه )دسته ،گروه ،دزدکى حرکت کردن ،از زير مسئوليت فرار کردن ،ادم بى بند وبار

skulker : از زير کار در رو

skull : جمجمه

skull cap : عرقچين ،خود،فرق سر

skullcap : عرقچين , کلاه بره

skullduggery : )skulduggery(رفتار زير جلکى وخائنانه ،تقلب

skunk : (ج.ش ).راسوى متعفن امريکايى ،ادم بد رفتاريا پست ،شکست دادن ،فريفتن

sky : زياد بالا بردن , آسمان , سماء , گردون

sky blue : اسمانى ،نيلگونى ،رنگ ابى اسمان

sky glow : علوم نظامى : انعکاس نور يک جنگ افزار يا شعله دهانه ان در صفحه اسمان

sky hawk : علوم نظامى : نوعى هواپيماى يک موتوره جت دريايى

sky high : منيع ،خيلى بالا در اسمان ،در ارتفاع زياد

sky light : دريچه سقف ،پنجره شيروانى ،روزنه سقف

sky man : علوم نظامى : انعکاس عکس برف يا زمين يا شکل ابها در ابرها

sky rocket : موشک هوايى

sky scraper : اسمان خراش ،بادبان سه گوش بسيار بلند

sky blue : نيلي , آسمان نيلگون , نيلگوني

sky clad : اسمان جل

sky scaper : اسمان خراش

skyborne : هوا برد)airborne(

skycap : باربر فرودگاه

skydive : ورزش : پريدن از هواپيما با چتر و مانور پيش از بازشدن چتر

skydiver : ورزش : چترباز

skydiving : ورزش : چتربازى

skye terrier : (ج.ش ).سگ کوچک وپا کوتاه اسکاتلندى

skyey : )skiey(اسمان وار،وابسته باسمان ،اسمانى ،لاجوردى ،بهشتى

skylark : غزلاغ , چکاوک

skylarker : زنده دل

skylight : پنجره طاق

skyline : افق مريى ،خط افق که محل تقاطع زمين واسمان است

skyrocket : موشک هوايى ،مثل موشک بهوا پرتاب کردن ،بسرعت بالا بردن ،ازدياد سريع قيمت وغيره

skysail : بادبان فوقانى کشتى

skyscraper : آسمانخراش , آسمان خراش

skyward : بطرف آسمان

skyway : راه هوايى ،پل هوايى

slab of varying thickness : معمارى : تاوه با ستبراى متغير

slab sided : بلند ولاغر

slab mill : علوم مهندسى : فرز کردن غلطکى

slabber : ماشين تراش

slabbing mill : علوم مهندسى : دستگاه نورد لوحه

slack : شل کردن

slack lime : علوم مهندسى : اهک کشته

slack line : معمارى : اسکريپر کابلى

slack suit : لباس راحتى ،لباس مخصوص گردش يا استراحت

slack time : کامپيوتر : زمان سکون

slacker : سست کننده

slackly : به اهستگى ،به سستى

slag : سرباره , گداز آتشفشاني

slag cement concrete : معمارى : بتن سيمان اهنگدازى

slag hook : معمارى : قلاب کوره

slag ladle : علوم مهندسى : کفچه سرباره

slag sinter : معمارى : تفاله کوره اهنگدازى بلند

slain : مقتول

slake : معتدل شدن , آبديده کردن , آب ديدهگي

slaked lime : آهک آبديده , آهک کشته

slaking : معمارى : شکفتن

slalom ski : ورزش : چوب مخصوص اسکى روى اب

slalomist : ورزش : مسابقه دهنده اسکى روى اب مارپيچ

slam : ضربت سنگين , بهمکوفتن

slam bang : بى ادبانه وبا خشونت رفتار کردن ،با سر وصداى بلند،بى محابا

slam dunk : ورزش : گل ابشارى محکم

slander : ذم , سعايت , عيب گوئي , افترا

slanderous : بدگويانه , بدگو

slang : عاميانه , اصطلاح عاميانه

slangy : عاميانه

slant : مايل

slant line : خط مايل

slanting : اريب

slantingly : (بطور ) کج يا مايل ،بطور مورب ،از راه اريب

slantways : بطور اريب

slantwise : بطور اريب

slap : تپانچه زدن , باکف دست زدن , سيلي زدن , ضربت سريع , چک , سيلي , شپلاق , طپانچه , تو دهني , لت

slap bang : با صدا،بضرب ،سراسيمه

slap down : متوقف ساختن

slap on the face : چک زدن

slap pass : ورزش : پاس اريب

slap shot : ورزش : ضربه محکم که تيغه چوب هاکى پشت گوى به زمين مى خورد و ان را بلند مى کند

slapdash : عجول وبى دقت ،بى پروا،ناگهان ،غفلتا،عينا،کارى که سرسرى يا از روى بى پروايى انجام دهند،پوشش تگرگى

slaphappy : گيج( در اثر مشت خوردن)،سرمست ،از خود بى خود،بى مهابا

slapjack : نوعى بازى ورق

slapstick : نمايش خنده دار همراه با شوخى وسر وصدا

slash : نشان مميز , خيلي کم کردن

slash pocket : جيب عمودى درجهت درز لباس

slasher : بازار شکن

slashing criticism : انتقاد سخت

slat : ضربه شديد , توفالي , ميله ميله

slate : سنگ لوح , ورقه سنگ , سنگ متورق , لوح سنگ , پلمه

slate black : رنگ ارغوانى مايل بسياه ،رنگ سياه سنگ لوحى

slate blue : رنگ ابى مايل به خاکسترى

slate pencil : قلم تخته سنگ

slated items : علوم نظامى : مواد سوختى قوال و بسته بندى شده مواد سوختى يک جا و در بسته

slatelike : شبيه سنگ لوح

slater : سنگ لوح , سرزنش کننده

slatey : )=slaty(شبيه سنگ لوح ،باريکه باريکه ،تکه تکه

slather : خيلي پخش کردن , مقدار فراوان , مقدار زياد

slatted : ساخته شده از تکه هاى باريک ،باريکه باريکه

slattern : زن شلخته , فاحشه وار

slatternliness : شلختگى ،پچلى

slaty : باريکه باريکه

slaughter : کشتار کردن , قتل عام , خونريزي , کشتار

slaughter house : کشتارگاه ،سلاخ خانه ،مسلخ

slaughtered : مذبوح

slaughterer : سلاخ , ذابح

slaughterhouse : مسلخ , سلاخ خانه , قصاب خانه

slaughtering : سلاخي

slaughteroius : کشتارگر،ادمش ،خونريز،سلاخ)sallaakh(

slaughterous : مبنى بر خونريزى و کشتار،کشنده

Slav : اسلاو زبان , اسلاو

slav accepted : ورزش : اسلاو پذيرفته شده

slav declined : ورزش : اسلاو پذيرفته نشده

slav defence : ورزش : دفاع اسلاو در گامبى وزير شطرنج

slave : عبد , غلام , مملوک , برده , حلقه بگوش , زرخريد

slave ant : مورچه کارگر

slave computer : کامپيوتر برده

slave driver : نظارت کننده بر کار برده ها،کارفرماى سخت گير

slave holder : زرخريد( نگاه ) دار

slave merchant : برده فروش

slave mode : کامپيوتر : حالت پيرو يا برده

slave station (nav) : علوم دريايى : ايستگاه فرعى

slave trade : برده فروشى

slaveholder : صاحب برده

slaveholding : مالکيت برده ،برده دارى

slaver : گليز ماليدن , برده فروش

slavery : رقيت , رق , بردگي , عبوديت , بندگي , کنيزي

slaves : عبيد , رقاب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت کسب و کار الکترونیک
پاورپوینت گزارش تجارت الکترونیک
آموزش هیپنوتیزم سریع با متد جدید
ISO 9000 و مدیریت كیفیت
Network Marketing تجارت شبکه ای
اکسل سیاهه نشریات فارسی نمایه شده در پایگاه استنادی وزارت علوم جهان اسلام
اکسل حقوق فوق العاده مخصوص اعضاء هیات علمی با ضریب 19597
جزوه قانون پولی و بانکی کشور ویژه استخدامی
جزوه قانون چک ویژه استخدامی
پاورپوینت آمار و تحلیل داده ازدواج و طلاق
پاورپوینت ابزارهای مدیریت و بهبود کیفیت
کتاب اصول و شیوه های عطرسازی
انتروپی
فایل های لایه باز آبی blue psd
نمونه کارت ویزیت آرایشگاه زنانه
سوالات اعتبار بخشی
نمونه سوال دوره راه های کنترل و پیشگیری بیماری های قلبی
نمونه سوالات مغناطیس
نمونه سوال زبان انگلیسی سال اول دبیرستان