لغات مشابه
skiriting was not specified : از اره( درمشخصات ) ذکر يا منظور نشده بود

skirl : صداي زير , صداي جيغ , صداي گردباد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: