لغات مشابه
skirl : صداي زير , صداي جيغ , صداي گردباد

skirl in the pan : جزجزروغن در ماهى تابه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: