لغات مشابه
skyward : بطرف آسمان

skyway : راه هوايى ،پل هوايى

slab of varying thickness : معمارى : تاوه با ستبراى متغير

slab sided : بلند ولاغر

slab mill : علوم مهندسى : فرز کردن غلطکى

slabber : ماشين تراش

slabbing mill : علوم مهندسى : دستگاه نورد لوحه

slack : شل کردن

slack lime : علوم مهندسى : اهک کشته

slack line : معمارى : اسکريپر کابلى

slack suit : لباس راحتى ،لباس مخصوص گردش يا استراحت

slack time : کامپيوتر : زمان سکون

slacker : سست کننده

slackly : به اهستگى ،به سستى

slag : سرباره , گداز آتشفشاني

slag cement concrete : معمارى : بتن سيمان اهنگدازى

slag hook : معمارى : قلاب کوره

slag ladle : علوم مهندسى : کفچه سرباره

slag sinter : معمارى : تفاله کوره اهنگدازى بلند

slain : مقتول

slake : معتدل شدن , آبديده کردن , آب ديدهگي

slaked lime : آهک آبديده , آهک کشته

slaking : معمارى : شکفتن

slalom ski : ورزش : چوب مخصوص اسکى روى اب

slalomist : ورزش : مسابقه دهنده اسکى روى اب مارپيچ

slam : ضربت سنگين , بهمکوفتن

slam bang : بى ادبانه وبا خشونت رفتار کردن ،با سر وصداى بلند،بى محابا

slam dunk : ورزش : گل ابشارى محکم

slander : ذم , سعايت , عيب گوئي , افترا

slanderous : بدگويانه , بدگو

slang : عاميانه , اصطلاح عاميانه

slangy : عاميانه

slant : مايل

slant line : خط مايل

slanting : اريب

slantingly : (بطور ) کج يا مايل ،بطور مورب ،از راه اريب

slantways : بطور اريب

slantwise : بطور اريب

slap : تپانچه زدن , باکف دست زدن , سيلي زدن , ضربت سريع , چک , سيلي , شپلاق , طپانچه , تو دهني , لت

slap bang : با صدا،بضرب ،سراسيمه

slap down : متوقف ساختن

slap on the face : چک زدن

slap pass : ورزش : پاس اريب

slap shot : ورزش : ضربه محکم که تيغه چوب هاکى پشت گوى به زمين مى خورد و ان را بلند مى کند

slapdash : عجول وبى دقت ،بى پروا،ناگهان ،غفلتا،عينا،کارى که سرسرى يا از روى بى پروايى انجام دهند،پوشش تگرگى

slaphappy : گيج( در اثر مشت خوردن)،سرمست ،از خود بى خود،بى مهابا

slapjack : نوعى بازى ورق

slapstick : نمايش خنده دار همراه با شوخى وسر وصدا

slash : نشان مميز , خيلي کم کردن

slash pocket : جيب عمودى درجهت درز لباس

slasher : بازار شکن

slashing criticism : انتقاد سخت

slat : ضربه شديد , توفالي , ميله ميله

slate : سنگ لوح , ورقه سنگ , سنگ متورق , لوح سنگ , پلمه

slate black : رنگ ارغوانى مايل بسياه ،رنگ سياه سنگ لوحى

slate blue : رنگ ابى مايل به خاکسترى

slate pencil : قلم تخته سنگ

slated items : علوم نظامى : مواد سوختى قوال و بسته بندى شده مواد سوختى يک جا و در بسته

slatelike : شبيه سنگ لوح

slater : سنگ لوح , سرزنش کننده

slatey : )=slaty(شبيه سنگ لوح ،باريکه باريکه ،تکه تکه

slather : خيلي پخش کردن , مقدار فراوان , مقدار زياد

slatted : ساخته شده از تکه هاى باريک ،باريکه باريکه

slattern : زن شلخته , فاحشه وار

slatternliness : شلختگى ،پچلى

slaty : باريکه باريکه

slaughter : کشتار کردن , قتل عام , خونريزي , کشتار

slaughter house : کشتارگاه ،سلاخ خانه ،مسلخ

slaughtered : مذبوح

slaughterer : سلاخ , ذابح

slaughterhouse : مسلخ , سلاخ خانه , قصاب خانه

slaughtering : سلاخي

slaughteroius : کشتارگر،ادمش ،خونريز،سلاخ)sallaakh(

slaughterous : مبنى بر خونريزى و کشتار،کشنده

Slav : اسلاو زبان , اسلاو

slav accepted : ورزش : اسلاو پذيرفته شده

slav declined : ورزش : اسلاو پذيرفته نشده

slav defence : ورزش : دفاع اسلاو در گامبى وزير شطرنج

slave : عبد , غلام , مملوک , برده , حلقه بگوش , زرخريد

slave ant : مورچه کارگر

slave computer : کامپيوتر برده

slave driver : نظارت کننده بر کار برده ها،کارفرماى سخت گير

slave holder : زرخريد( نگاه ) دار

slave merchant : برده فروش

slave mode : کامپيوتر : حالت پيرو يا برده

slave station (nav) : علوم دريايى : ايستگاه فرعى

slave trade : برده فروشى

slaveholder : صاحب برده

slaveholding : مالکيت برده ،برده دارى

slaver : گليز ماليدن , برده فروش

slavery : رقيت , رق , بردگي , عبوديت , بندگي , کنيزي

slaves : عبيد , رقاب

slavey : (انگليس )نوکر،نوکر مرد

slavic : زبان اسلاوي

slavicist : )slavist(محقق در فرهنگ وزبان اسلاوى ،اسلاوشناس

slavish : غلام صحت

slavist : )slavicist(محقق در فرهنگ وزبان اسلاوى ،اسلاوشناس

slavonian : سقلابي

slavonic : سقلابي

slavophil : دوستدار اقوام اسلاو،طرفدار فرهنگ اسلاو

slaw : سالاد کلم

slayer : قاتل

sleave : نخ گوريده , ابريشم خامه

sleave silk : ابريشم نتابيده

sleazily : باسستى ،باشلى ،شلى

sleaziness : شلى ،سستى

sleazy : سست ،شل)shol(

sled : سورتمه , سورتمه راندن

sledge : سورتمه راندن

sledgehammer : با پتک زدن , ضربت موثر

sleek : چرب ونرم

sleeken : نرم کردن ،صيقلى کردن ،صاف کردن

sleekit : نرم ،حيله گر،فريبنده

sleekness : نرمى ،صافى ،براقى

sleep : خوابيدگي , نوم , منام , لالا , خواب , بخواب رفتن , غنودن , رمانيدن , خسبيدن , خوابيدن , خفتن

sleep center : روانشناسى : مرکز خواب

sleep deprivation : روانشناسى : محروميت از خواب

sleep in : (در مورد مستخدم وغيره )درمحل کار خود جاى خواب داشتن

sleep out : بيرون خوابيدن ،در محلى غير از محل کار خود خوابيدن

sleep spindles : روانشناسى : دوکهاى خواب

sleep walker : خوابيده شب روان ،خوابيده رو

sleep was lost to me : خواب بمن حرام شد

sleep talking : روانشناسى : خواب گفتارى

sleep walking : روانشناسى : خوابگردى

sleeper wall : معمارى : ديوار کرسى

sleepily : بطور خواب الود

sleepiness : خواب آلودي

sleeping : خفت , نايم

sleeping car : واگن تختخواب دار راه اهن

sleeping pill : روانشناسى : قرص خواب

sleeping place : منام

sleeping porch : بهار خواب

sleeping sickness : (طب )داءالنوم ،مرض خواب

sleeping carriage : واگن تختخواب دار

sleepings outdoor : بيرون خوابيدن

sleepless : بي خواب

sleeplessness : شب زنده دار

sleeplike : مثل خواب ،خواب مانند

sleepwalk : خوابگردي کردن , خوابگردي

sleepy : خواب آلود

sleepyhead : ادم خواب الود

sleet : برف ريزه , بوران

sleety : برف وبورانى

sleeve : آستين

sleeve joint : الکترونيک : اتصال با بوش

sleeve link : دکمه زنجيرى( سر دست)

sleeve target : علوم نظامى : هدف کش هوايى استوانه اى براى تيراندازى ضد هوايى

sleevelet : نيم استين

sleeving : الکترونيک : بوش

sleigh : سورتمه راندن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود پاورپوینت کامل تعهد سازمانی ORGANIZATIONAL COMMITMENT
دانلود نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و نماز
دانلود کتاب چگونه تحقیق کنیم؟
"پرسش مهر خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند، دربرابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟"
دانلود پاورپوینت فرقه ها در میان ما
کتاب مدیریت منابع انسانی الکترونیک
الگوریتم کولونی مورچه ها+پاورپوینت ppt
پاورپوینت استراتژی
پیشینه و مبانی نظری اضطراب
مبانی نظری متغیر پرخاشگری
پیشینه و مبانی نظری تحلیل محتوا
پیشینه تحقیق و مبانی نظری افسردگی
مبانی نظری جهت گیری هدف پیشرفت
مبانی نظری و پیشینه مسئولیت پذیری
مبانی نظری و پیشینه نارسایی هیجانی
مبانی نظری احساس پیوستگی
مبانی نظری شادکامی
مبانی نظری کنترل عواطف
سوال تستی از کتاب عربی نهم درس دوم