لغات مشابه
slantways : بطور اريب

slantwise : بطور اريب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: