لغات مشابه
slantwise : بطور اريب

slap : تپانچه زدن , باکف دست زدن , سيلي زدن , ضربت سريع , چک , سيلي , شپلاق , طپانچه , تو دهني , لت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: