لغات مشابه
slap down : متوقف ساختن

slap on the face : چک زدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: