لغات مشابه
slaphappy : گيج( در اثر مشت خوردن)،سرمست ،از خود بى خود،بى مهابا

slapjack : نوعى بازى ورق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: