لغات مشابه
slate black : رنگ ارغوانى مايل بسياه ،رنگ سياه سنگ لوحى

slate blue : رنگ ابى مايل به خاکسترى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: