لغات مشابه
slaty : باريکه باريکه

slaughter : کشتار کردن , قتل عام , خونريزي , کشتار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: