لغات مشابه
slave merchant : برده فروش

slave mode : کامپيوتر : حالت پيرو يا برده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: