لغات مشابه
sleazily : باسستى ،باشلى ،شلى

sleaziness : شلى ،سستى

sleazy : سست ،شل)shol(

sled : سورتمه , سورتمه راندن

sledge : سورتمه راندن

sledgehammer : با پتک زدن , ضربت موثر

sleek : چرب ونرم

sleeken : نرم کردن ،صيقلى کردن ،صاف کردن

sleekit : نرم ،حيله گر،فريبنده

sleekness : نرمى ،صافى ،براقى

sleep : خوابيدگي , نوم , منام , لالا , خواب , بخواب رفتن , غنودن , رمانيدن , خسبيدن , خوابيدن , خفتن

sleep center : روانشناسى : مرکز خواب

sleep deprivation : روانشناسى : محروميت از خواب

sleep in : (در مورد مستخدم وغيره )درمحل کار خود جاى خواب داشتن

sleep out : بيرون خوابيدن ،در محلى غير از محل کار خود خوابيدن

sleep spindles : روانشناسى : دوکهاى خواب

sleep walker : خوابيده شب روان ،خوابيده رو

sleep was lost to me : خواب بمن حرام شد

sleep talking : روانشناسى : خواب گفتارى

sleep walking : روانشناسى : خوابگردى

sleeper wall : معمارى : ديوار کرسى

sleepily : بطور خواب الود

sleepiness : خواب آلودي

sleeping : خفت , نايم

sleeping car : واگن تختخواب دار راه اهن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 449 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 449 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/7039ffb4ef359a2be59b93361db075d143e9521f', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"HWKbyYBZjTUBJMlgwfF0kdYpD5yUSmy2gWbwl0p4";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:11:"sleave silk";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:28:"ابريشم نتابيده ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://zooya.ir/?w=sleave-silk";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805773;s:1:"c";i:1537805773;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/7039ffb4ef359a2be59b93361db075d143e9521f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"HWKbyYBZjTUBJMlgwfF0kdYpD5yUSmy2gWbwl0p4";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:11:"sleave silk";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:28:"ابريشم نتابيده ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://zooya.ir/?w=sleave-silk";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805773;s:1:"c";i:1537805773;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/7039ffb4ef359a2be59b93361db075d143e9521f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"HWKbyYBZjTUBJMlgwfF0kdYpD5yUSmy2gWbwl0p4";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:11:"sleave silk";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:28:"ابريشم نتابيده ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://zooya.ir/?w=sleave-silk";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805773;s:1:"c";i:1537805773;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('7039ffb4ef359a2be59b93361db075d143e9521f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"HWKbyYBZjTUBJMlgwfF0kdYpD5yUSmy2gWbwl0p4";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:11:"sleave silk";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:28:"ابريشم نتابيده ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://zooya.ir/?w=sleave-silk";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805773;s:1:"c";i:1537805773;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58