لغات مشابه
sledge : سورتمه راندن

sledgehammer : با پتک زدن , ضربت موثر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: