لغات مشابه
sleeken : نرم کردن ،صيقلى کردن ،صاف کردن

sleekit : نرم ،حيله گر،فريبنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: