لغات مشابه
smart set : شيک پوش

smart weed : زرنجبيل سگ ،فلفل ابى

smarten : قشنگ کردن ،زيبا کردن( با)up،اراستن

smartie : )smarty(ناقلا

smartly : بزرنگى ،بزيرکى

smartness : زرنگى ،قشنگى

smarty : )smartie(ناقلا

smash : درهم کوبيدن , خردشدگي , خورد کردن , مصادمت , بشدت زدن

smasher : درهم شکننده , خرکننده

smashing : علوم مهندسى : ويرانى

smashup : کاملا خرد شده ،نابودى ،تصادم

smatt : سخت ،تند،زيرک ،زيبا،باهوش ،قشنگ ،برجسته ،زيرکانه

smatter : جاهلانه حرف زدن ،دست وپا شکسته حرف زدن

smatterer : کسيکه از روى بى اطلاعى حرف ميزند،کسيکه بريده بريده حرف ميزند

smattering : دانش سطحى ،معلومات دست وپاشکسته

smaze : غبار شبيه مه رقيق

smear : آغشتن

smear word : عنوان يا لقب اهانت اميز،تهمت

smeared : آغشته

smeared with dirt : خاک الود،چرک

smeared with tar : قيراندود

smeariness : الودگى ،چسبناکى

smeary : اغشته ،الوده ،چرک ،چرب ،چسبناک ،کثيف ،لکه دار

smee battery : الکترونيک : پيل اسمى

smeet : قال کردن ،گداختن ،تصفيه کردن

Smeiley : اسميلي

smell : بوي , بوکشي , بوييدن , بو کردن , رايحه داشتن , بوکردن , بو کشيدن , بو دادن

smell of powder : مزه جنگ ،جنک چشيدگى

smell out : با بو پيدا کردن

smell round : سر و گوش اب دادن

smell shot : علوم نظامى : ساچمه

smell sour : بوى ترشيده دادن

smell sweet : خوش بو بودن

smeller : بوکش

smelling : شم , استنشاق , مشام , استشمام

smells : روائح

smelly : بودهنده , بو گرفته , بد بو , بدبو

smelt : گداخته شدن

smelter : قال گر،گدازکار

smeltery : کارخانه گدازگري

smelting plant : علوم مهندسى : کارخانه ذوب

smelting furnace : گدازکار

smew : (ج.ش ).مرغابى شمال اروپا واسيا)mergus albellus(

smidgen : smidgeon(، )smidginمقدار کم ،قطعه ،تکه

smidgeon : smidgen(، )smidginمقدار کم ،قطعه ،تکه

smidgin : smidgen(، )smidgeonمقدار کم ،قطعه ،تکه

smilax : (گ.ش ).مارچوبه ،عشبه ،صبرينه طبى

smile : تبسم کردن , شکفتن , لبخند زدن , لبخند , تبسم

smile played on his lips : تبسم برلبانش بوسه ميزد

smiler : لبخند زن

smiling : متبسم , خوشرو , خنده رو , خندان

smilingly : لبخندزنان

smirch : کثافت ،ننگ ،لکه دار کردن

smirk : لبخند مغرورانه زدن

smirky : لبخند دار،زلال ،صاف

smite : زدن ،شکست دادن ،خرد کردن ،شکستن ،کشتن ،ذليل کردن ،کوبيدن

smiter : درهم شکننده

smith (to) : معمارى : کوره کارى

smith and founder : معمارى : يراق در و پنجره

smithcraft : معمارى : اهنگرى

smithereens : قطعات ،تکه هاى ريز

smithery : اهنگرى ،کار و هنر و حرفه فلزکارى ،فلزسازى

smithy : فلز فروشي , آهنگرخانه

smitten with palsy : فلج زده

smitter : قسمت سومsmite

Smn : سمن

smock : روپوش زنانه دوختن

smock frock : رو لباسى کشاورزان ،روپوش

smog : مه ودو

smoggy : مه دار،پوشيده از مه غليظ،الوده با دود

smokable : دودشدني

smoke : سيگار کشيدن , مه غليظ , دودکردن , دود دادن , دود کردن , استعمال دود

smoke blanket : علوم نظامى : پرده پوشش دود براى استتار از ديد هوايى

smoke consumer : اسباب استفاده از دود براى مصرف درونى ماشين

smoke consumption : زيست شناسى : دودگيرى

smoke curtain : علوم نظامى : پرده دود براى استتار از ديد زمينى

smoke dried : دودى ،خشکانده بابود

smoke house : دودخانه

smoke jack : سيخ گردان

smoke mask : علوم دريايى : ماسک ضد دود

smoke out : بيرون راندن( از مخفى گاه بوسيله دود)

smoke point : شيمى : نقطه دود

smoke projectile : علوم نظامى : گلوله دودانگيز

smoke proof : ضد دود

smoke stack : دودکش( لکوموتيو)

smoke tree : (گ.ش ).بوته سماق

smokeable : )smokable(قابل تدخين ،دودشدنى ،دود کردنى ،دود دادنى

smokechaser : مامور اتش نشانى جنگل

smoked : دودداده ،عينک دودى

smoked drum : روانشناسى : گردونه ثبت کننده

smoked fish : ماهي دودي

smoked glasses : عينک دودى

smoked herring : ماهى دودى

smokehouse : دودخانه

smokeless : بي دود

smoker : اهل دخانيات , اهل دود , سيگاري

smokestack : دودکش لکوموتيو،دودکش کشتى ،دودکش ساختمان

smoking : استعمال دخانيات

smoking car : واگنى که سيگار کشيدن در ان مجازاست

smoking jacket : لباس اسموکينگ

smoking tobacco : توتون يا تنباکوى کشيدنى

smoking room : اطاق ويژه سيگار کشيدن

smoky : دودگرفته , دود گرفته , پر دود , دودي

smolder : )smoulder(سوختن ودود کردن ،بى اتش سوختن ،خاموش کردن ،خفه کردن

smolt : (ج.ش ).شاه ماهى دوساله ،(د.گ ).صاف ،ارام ،متين

smooch : بوس وکنار

smooching : ماچ و بوسه

smoochy : نوازش کننده , ماچي

smooth : نرم , صاف , صاف کردن , هموار

smooth break (am) : معمارى : سطح گسيختگى

smooth breathing : نام اين نشان ،که دردستوريونانى عدم تلفظ حرف اول راميرساند

smooth core armature : الکترونيک : ارميچر با هسته صاف

smooth muscle : روانشناسى : ماهيچه صاف

smooth muscule : ورزش : عضله صاف

smooth plane : علوم مهندسى : رنده صاف کارى

smooth plaster surface (to) : معمارى : پاکيزه کردن

smooth scrolling : کامپيوتر : حرکت هموار

smooth see (meteor) : علوم دريايى : درياى ارام

smooth the paint (to) : معمارى : رنگ کردن و پرداخت کردن

smooth tongued : چرب زبان ،خوش بيان ،چاپلوس

smooth with the plane (to) : معمارى : رنده کردن

smoothbore : بي خان

smoothe : صاف ،هموار،نرم ،روان ،بى تکان ،تعارف اميز،ملايم

smoothen : صافکاري کردن , رنده کردن , صاف و صيقلي شدن

smoother : صافکار

smoothfaced : بى مو،صاف کرده

smoothie : چرب زبان

smoothing : هموارسازي , صاف سازي

smoothing brush : معمارى : قلم موى پرداخت

smoothing iron : علوم مهندسى : اطو

smoothing rolls : علوم مهندسى : دستگاه نورد نرم کننده

smoothing the skin : معمارى : کاشيکارى

smoothly : به نرمى ،بطور صاف ،به ارامى ،يکنواخت

smoothness : نرمي , رواني , صافي

smoothy : چرب زبان

smorgasbord : ميز غذاهاى متنوع که شخص از ان انتخاب ميکند

smote : (زمان ماضى فعل)smite

smothered mate : ورزش : مات مختنق

smothery : خفه کننده

smoulder : )smolder(سوختن ودود کردن ،بى اتش سوختن ،خاموش کردن ،خفه کردن

smpleton : (ادم ) ساده لوح ،ابله

smudge : لکه ،ايجاد دود براى دفع حشرات ،لک کردن ،سياه شدن

smudge resistance : مقاومت در برار لکه

smug : خود بين

smuggled : بازرگانى : قاچاق شده

smuggler : خفيه فروش , قاچاقچي

smuggling : قاچاق , خفيه فروشي

smutch : لکه کثيف

smutchy : الوده وکثيف

smutted whcat : گندم سياه يا زنگ سياه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1