لغات مشابه
snooty : پر افاده

snooze : چرت زدن ،چرت ،خواب کوتاه ،بيهوده وقت گذراندن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: