لغات مشابه
snorer : خرناس کش

snoring : صداي خر خر , خرخر , خروخور , خرناس , خر و پف , خر و خر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: