لغات مشابه
snow blink : علوم نظامى : تکه هاى ابر سفيد در اسمان يا صفحه رادار

snow boot : پوتين برف يا اسکى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: