لغات مشابه
snowblink : انعکاس نور خورشيد بر روى برف يا يخ

snowbound : محصور در برف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: