لغات مشابه
snowmobile : اتومبيل برفي

snowplough : برف روب ،الت برف پاک کن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: