لغات مشابه
Snub : بی اعتنایی کردن

snub cable : علوم دريايى : ناگهان ترمز کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: