لغات مشابه
snuffer : سوراخ بيني

snuffers : گاگير

snuffing : انفيهزني

snuffle : تودماغي صحبت کردن , تودماغي حرف زدن

snuffy : شبيه انفيه

snug : آماده ومجهز , گرم ونرم , امن وامان

snug down : علوم نظامى : امادگى قبل از ورود به درياى طوفانى

snuggery : جاى دنج ،اطاق خلوت

snuggle : خود را براى گرم شدن ياغنودن جمع کردن ،مچاله شدن ،جمع شدن ،در بستر غنودن ،دربرگرفتن

snugly : بطور دنج يا راحت

snugness : راحتي

so : چندان , اينهمه , اينقدر , چنين , چنان , همچو , از آنرو , آنچنان , اينطور

so and so : فلان وفلان ،اينکار وانکار،چنين وچنان ،اينطور وانطور

so as to : براى( مصدر)

so as to quiet him : براى ارام کردن او

so far : تاحال , تاکنون , تا حال , تا کنون , تابحال

so far as : تا انجاکه ،تا ان اندازه که ،انچه

so far as i can guess : انچه من ميتوانم حدس بزنم

so far forth : تا ان اندازه ،تا انجا،تا ان حد

so far forth as : هراندازه( که)،هرچه

so large : باين بزرگى ،چندان بزرگ ،بقدرى بزرگ

so let us always be kind : پس بياييد( پس چه خوبست ) پيوسته مهربان باشيم

so long : خدا حافظ

so long as : تاوقتى که ،مادامى که ،بشرطى که

so many : اينقدر زياد

so many menŠso many minds : هر چه اشخاص بيشتر( اختلاف ) عقيده بيشتر

so matic : بدنى( در مقابل روحى ياروانى)،تنى ،طبيعى ،جسمى ،مادى ،کالبدى

so much : از بس , آنقدر , تا حدي , بقدري , بسکه , اينقدر

so much as : چندان

so much for that : تا اينجاراجع باين موضوع بس است ،اين که از اين

so much is certain that : قانون ـ فقه : قدر متيقن انست که.....

so much that : بطوريکه

so much the better for me : بهتر من

so much the better for you : مفت شما

so muchthe worse : چه بدتر،ديگر بدتر

so mush : اين قدر،ان قدر زياد که ،بقدرى ،بسيار

so said darius : چنين گفت....

so saying : اينرا گفته

so so : نه خوب ونه بد،حد وسط،احتمالا،محتمل

so soon : باين زودي

so that : تا , تااينکه , بطوريکه

so to peaking : گويى ،اگر بتوان چنين چيزى گفت

so to speak : گوى ،چنانکه گويى ،اگربتوان چنين چيزى گفت

so so : کج دار و مريز

soak : خيس خوردن , خيساندن , خيس کردن , آغشتن , غوطه وري , عمل خيساندن

soakage : مقدار مايع جذب شده بوسيله خيس خورى

soaked : خيسانده , آغشته

soaker : جذب کننده

soaking : علوم مهندسى : تابش متعادل

soaking charge : الکترونيک : بار سولفات زداى

soaking pit : علوم مهندسى : کوره عميق

soakwell : معمارى : چاه ابکش

soap : صابون زدن , صابون

soap berry : (درخت ) بندق

soap boiler : صابون پز

soap bubble : حباب کف صابون ،چيزجالب وزود گذر

soap nut : بندق

soap opera : نمايش هاى تلويزيونى يا راديويى پر احساسات وکم ارزش

soap suds : کف صابون

soapbark : (گ.ش ).درخت صابون

soapberry : (گ.ش ).بندق

soapbox : جعبه صابون ،جعبه يا سکوب چوبى مخصوص نطق در کنار خيابانها وميدان هاى عمومى

soapbox derby : مسابقه گاريهاى بچه گانه در سرازيرى

soapless : بى صابون ،کثيف ،نشسته)nashosteh(

soapmaker : صابون پز

soapmaking : صابون پزي

soapsuds : )=suds(کف صابون

soapwort : (گ.ش ).غاسول صابونى)saponaria officinalis(

soapy : صابون دار , صابوني

Soar : اوج گرفتن

Soar : اوج گرفتن

soar : اوج گرفتن , بلند پرواز کردن

soarer : رافع

soaring : صاعد

sob : بغض گريه

sob story : (ز.ع -.امر ).داستان گريه اور

sober : عاقل ،ميانه رو،معتدل ،متين ،سنگين ،موقر،ادم هشيار(دربرابرمست)،هوشيار بودن ،بهوش اوردن ،از مستى دراوردن

soberness : طمانينه

sobersided : جدى ،موقر،نجيب ،فروتن درحال هوشيارى

sobersides : شخص جدى وموقر

Sobhan Allah : سبحانالله

sobriety : هشيارى( در برابر مستى)،متانت ،اعتدال

sobriquet : لقب خيالي

socage : ()soccage(قرون وسطى در انگليس )سيستم اجاره زمين در مقابل خدمت

socager : مستاجر

soccage : ()socage(قرون وسطى در انگليس )سيستم اجاره زمين در مقابل خدمت

soccer : بازي فوتبال

soccer ball throw : ورزش : پرتاب توپ فوتبال

soccer field : ورزش : زمين فوتبال

sociability : اجماعي بودن , حسن معاشرت , انس پذيري , انس گيري , معاشرت پذيري

sociable : قابل معاشرت , انس گير , آميزگار , خوش محضر , جامعه پذير , خوش معاشرت , خوش مشرب , آميز گار

sociably : از روى خوش مشربى

social : گروه دوست , معاشرتي , انسي , جمعيت دوست , وابسته بجامعه , اجتماعي

social democracy : دمکراسى اجتماعى ،ازادى اجتماعى

social acceptance : روانشناسى : پذيرش اجتماعى

social action : روانشناسى : اقدام اجتماعى

social adaptiveness : روانشناسى : انطباق اجتماعى

social adjustment : روانشناسى : سازگارى اجتماعى

social anomie : روانشناسى : بى هنجارى اجتماعى

social approval : روانشناسى : تاييد اجتماعى

social attitude : روانشناسى : نگرش اجتماعى

social audit : بازرگانى : ارزيابى عملکرد اجتماعى موسسه

social behavior : روانشناسى : رفتار اجتماعى

social breakdown syndrome : روانشناسى : نشانگان فروپاشى اجتماعى

social capital : بازرگانى : سرمايه اجتماعى

social changes : بازرگانى : تغييرات اجتماعى

social climber : جاه طلب

social consciousness : روانشناسى : هشيارى اجتماعى

social control : روانشناسى : کنترل اجتماعى

social cost : بازرگانى : هزينه اجتماعى

social credit : قانون ـ فقه : تصادى معرفى شده است

social decrement : روانشناسى : کاهش ناشى از کار جمعى

social democracy : آزادي اجتماعي

Social Democrat : سوسيال دموکراتيک

social desirability : روانشناسى : جامعه پسندى

social development : بازرگانى : توسعه اجتماعى

social discount rate : بازرگانى : نرخ تنزيل اجتماعى

social disease : بيماريهاي مقاربتي

social disintegration : روانشناسى : فروپاشى اجتماعى

social disparity : بازرگانى : نابرابرى اجتماعى

social distance : روانشناسى : فاصله اجتماعى

social distance scale : روانشناسى : مقياس فاصله اجتماعى

social drive : روانشناسى : سائق اجتماعى

social dynamics : روانشناسى : پويش شناسى اجتماعى

social effects : معمارى : سودهاى اجتماعى

social elimination : روانشناسى : طرد اجتماعى

social engineering : روانشناسى : مهندسى اجتماعى

social evolution : روانشناسى : تکامل اجتماعى

social exchange : روانشناسى : تبادل اجتماعى

social facilitation : روانشناسى : تسهيل اجتماعى

social fission : روانشناسى : شکافت اجتماعى

social gathering : مجلس انس

social habit : روانشناسى : عادت اجتماعى

social health : بازرگانى : بهداشت اجتماعى

social hygiene : روانشناسى : بهداشت اجتماعى

social immobility : روانشناسى : بى تحرکى اجتماعى

social increment : روانشناسى : افزايش ناشى از کار جمعى

social influence : روانشناسى : نفوذ اجتماعى

social inhibition : روانشناسى : بازدارى اجتماعى

social instinct : روانشناسى : غريزه اجتماعى

social institution : روانشناسى : نهاد اجتماعى

social insurance fund : بازرگانى : صندوق بيمه هاى اجتماعى

social integration : روانشناسى : يکپارچگى اجتماعى

social intelligence : روانشناسى : هوش اجتماعى

social interaction : روانشناسى : کنش متقابل اجتماعى

social investment : بازرگانى : سرمايه گذارى اجتماعى

social lag : روانشناسى : پس افتادگى اجتماعى

social learning : روانشناسى : يادگيرى اجتماعى

social maladjustment : روانشناسى : ناسازگارى اجتماعى

social maturity : روانشناسى : بلوغ اجتماعى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل نوشتن انشا دانش آموزان را در کلاس ابتدایی برطرف کنم
اقدام پژوهی چگونه توانستم با کمک درس انشا فکر خلاق را در دانش آموزان مقطع ابتدایی ایجاد نمایم
اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل اضافه وزن مینا دانش آموز پایه آموزشگاه را برطرف نماییم
اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل بی نظمی و عدم تمرکز بهنام دانش آموز بیش فعال پایه ... را برطرف نمایم
اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموز را به درس هنر علاقه مند کنم
اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به ورزش صبحگاهی تشویق نمایم
مقاله ازدواج و مهریه در اسلام پودمان حقوق خانواده درس حقوق خانواده
"مقاله مسائل نیروی انسانی و اشتغال در ایران پودمان جمعیت ،بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه درس جمعیت و تنظیم خانواده"
"مقاله ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی"
دانلود تحقیق نقش ورزش در شخصیت و سلامت درس تربیت بدنی پودمان دروس عمومی
تحقیق کاشت و تکثیر گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه
بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در رعایت قوانین و مقررات
بررسی عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد خانواده و روش های کم نمودن هزینه های خانوار
اقدام پژوهی چگونه توانستم با اجرای مدرسه زندگی محیط مدرسه را برای دانش آموزان با نشاط کنم
اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموز علی را در کلاس کاهش دهم
اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموز احمد را در آموزشگاه کنترل کنم
اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزانم را در کلاس کاهش دهم
اقدام پژوهی چگونه توانستم انجمن اولیا و مربیان را پربار ساخته و سطح آگاهی اولیا را درباره انجمن بالا ببرم
چگونه توانستم با بهبود روابط انسانی در آموزشگاهم تعامل سازنده ای با دیگر عوامل مدرسه ایجاد نمایم