لغات مشابه
snuffer : سوراخ بيني

snuffers : گاگير

snuffing : انفيهزني

snuffle : تودماغي صحبت کردن , تودماغي حرف زدن

snuffy : شبيه انفيه

snug : آماده ومجهز , گرم ونرم , امن وامان

snug down : علوم نظامى : امادگى قبل از ورود به درياى طوفانى

snuggery : جاى دنج ،اطاق خلوت

snuggle : خود را براى گرم شدن ياغنودن جمع کردن ،مچاله شدن ،جمع شدن ،در بستر غنودن ،دربرگرفتن

snugly : بطور دنج يا راحت

snugness : راحتي

so : چندان , اينهمه , اينقدر , چنين , چنان , همچو , از آنرو , آنچنان , اينطور

so and so : فلان وفلان ،اينکار وانکار،چنين وچنان ،اينطور وانطور

so as to : براى( مصدر)

so as to quiet him : براى ارام کردن او

so far : تاحال , تاکنون , تا حال , تا کنون , تابحال

so far as : تا انجاکه ،تا ان اندازه که ،انچه

so far as i can guess : انچه من ميتوانم حدس بزنم

so far forth : تا ان اندازه ،تا انجا،تا ان حد

so far forth as : هراندازه( که)،هرچه

so large : باين بزرگى ،چندان بزرگ ،بقدرى بزرگ

so let us always be kind : پس بياييد( پس چه خوبست ) پيوسته مهربان باشيم

so long : خدا حافظ

so long as : تاوقتى که ،مادامى که ،بشرطى که

so many : اينقدر زياد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:





Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 455 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 455 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/ef9d7d11ba853ca83d70e7046f23544c169d42f8', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"2tT1p8xqmpSgOjgbJ1b7Nwpu983C3QcwsYDkom4v";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:8:"snuffbox";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:41:"قوطي انفيه , انفيه دان ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:27:"http://zooya.ir/?w=snuffbox";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537834084;s:1:"c";i:1537834084;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/ef9d7d11ba853ca83d70e7046f23544c169d42f8', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"2tT1p8xqmpSgOjgbJ1b7Nwpu983C3QcwsYDkom4v";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:8:"snuffbox";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:41:"قوطي انفيه , انفيه دان ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:27:"http://zooya.ir/?w=snuffbox";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537834084;s:1:"c";i:1537834084;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/ef9d7d11ba853ca83d70e7046f23544c169d42f8', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"2tT1p8xqmpSgOjgbJ1b7Nwpu983C3QcwsYDkom4v";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:8:"snuffbox";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:41:"قوطي انفيه , انفيه دان ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:27:"http://zooya.ir/?w=snuffbox";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537834084;s:1:"c";i:1537834084;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('ef9d7d11ba853ca83d70e7046f23544c169d42f8', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"2tT1p8xqmpSgOjgbJ1b7Nwpu983C3QcwsYDkom4v";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:8:"snuffbox";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:41:"قوطي انفيه , انفيه دان ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:27:"http://zooya.ir/?w=snuffbox";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537834084;s:1:"c";i:1537834084;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58