لغات مشابه
social role : روانشناسى : نقش اجتماعى

social science : علمالاجتماع

social secretary : رئيس دفتر

social security : بيمه اجتماعي

social security act : قانون ـ فقه : قانون تامين اجتماعى

social security benefits : بازرگانى : منافع تامين اجتماعى

social security contributions : بازرگانى : پرداختى بابت تامين اجتماعى

social security organization : بازرگانى : سازمان تامين اجتماعى

social security payroll tax : بازرگانى : ماليات مزد و حقوق براى تامين اجتماعى

social security program : بازرگانى : برنامه تامين اجتماعى

social security system : بازرگانى : نظام تامين اجتماعى

social security tax : بازرگانى : ماليات سيستم تامين اجتماعى

social security wealth : بازرگانى : ثروت ناشى از نظام تامين اجتماعى

social selection : روانشناسى : انتخاب اجتماعى

social self : روانشناسى : خود اجتماعى

social service : خدمات اجتماعى ،موسسه تعاون اجتماعى

Social Services : خدمات اجتماعي

social situation : روانشناسى : موقعيت اجتماعى

social stratification : روانشناسى : لايه بندى اجتماعى

social strcture : روانشناسى : ساخت اجتماعى

social studies : روانشناسى : مطالعات اجتماعى

social surplus : بازرگانى : مازاد اجتماعى

social system : روانشناسى : نظام اجتماعى

social theory : روانشناسى : نظريه اجتماعى

social therapy (sociotherapy) : روانشناسى : درمان اجتماعى

social transmission : روانشناسى : انتقال اجتماعى

social type : روانشناسى : سنخ اجتماعى

social wealth : بازرگانى : ثروت اجتماعى

social welfare function : بازرگانى : تابع رفاه اجتماعى

social welfare program : بازرگانى : برنامه رفاه اجتماعى

social will : روانشناسى : اراده اجتماعى

social worker : مددکار اجتماعي , امدادگر

socialism : سوسياليسم , سوسياليزم

socialist : سوسياليست , سوسياليستي

socialist republic : جمهوري سوسياليستي

socialistic : قانون ـ فقه : سوسياليستى

socialite : معاشر،شخص مقتدر در جامعه ،شخص طراز اول جامعه

sociality : جامعه جويى ،اجماعى بودن ،گروه گرايى ،سوسياليزم

socialize : معاشرت کردن , مراوده کردن , جوشيدن , مراوده داشتن

socialized medicine : بيمه پزشکى همگانى

socializer : اجتماعى کننده

socializing : مراوده

socially : از لحاظ اجتماعى

societies : محافل , جوامع

society : مصاحبت , اجتماع , جامعه , جمعيت , انجمن

society for computer medicine : کامپيوتر : انجمن پزشکى کامپيوتر

society for computer simulation : کامپيوتر : انجمن شبيه سازى کامپيوتر

Society for Defending the Values of Islamic Revolu : جمعيت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي

society of certified processors : کامپيوتر : سازمانى که علائق و خواسته هاى متخصصين تاييد شده کامپيوتر را ارائه مى دهد

socio economic : اجتماعي اقتصادي

sociocentrism : روانشناسى : جامعه - محورى

sociocultural : روانشناسى : اجتماعى - فرهنگى

sociodrama : روانشناسى : نقش گزارى اجتماعى

socioeconomic status : روانشناسى : پايگاه اجتماعى - اقتصادى

sociogenesis : روانشناسى : پديدايى اجتماعى

sociogenic : روانشناسى : جامعه زاد

sociogram : روانشناسى : نگاره گروهى

sociolinguistics : روانشناسى : جامعه شناسى زبان

sociologic : انسگاني

sociologist : جامعه شناس , انسان شناس

sociology : جامعه شناسي , انسان شناسي , علم اجتماع

sociometric technique : روانشناسى : فن گروه سنجى

socionomics : روانشناسى : بوم شناسى اجتماعى

sociopath : روانشناسى : جامعه ستيز

sociopathy : روانشناسى : جامعه ستيزى

sociopsychological : روانشناسى : اجتماعى - روانى

sock : جوراب , جوراب پوشيدن , جوراب ساقهکوتاه

sock away : (ز.ع ).پول پس انداز کردن

sockdolager : ()sockdologer(ز.ع -.امر ).ضربت قاطع ،اتمام حجت ،جواب

sockdologer : ()sockdolager(ز.ع -.امر ).ضربت قاطع ،اتمام حجت ،جواب

socket : سرپيچ , بوشن

socket coupler : علوم مهندسى : پريز اتصال

socket pipe : علوم مهندسى : لوله مفصلى

socket putty : معمارى : بطانه دو راهى لوله

sockeye : (ج.ش ).ماهى خوراکى ريز شمال کلمبيا

Socrates : سقراط

Socratic : سقراطي

socratic irony : تجاهل

socratic method : روانشناسى : روش سقراطى

sod : خيس شدن , کلوخ چمني , با چمن

soda biscuit : )soda fountain(بيسکويت داراى سودا وشير ترش

soda cracker : )soda biscuit(بيسکويت داراى سودا وشير ترش

soda fountain : مغازه ليموناد فروشى ،شير مخصوص ليموناد و سودا

soda jerk : ليموناد فروش

soda pop : نوشيدنى غير الکلى( مثل کوکاکولا)

soda solution : علوم مهندسى : محلول جوش شيرين

soda water : مشروب غير الکلى گاز دار،ليموناد،سودا

sodalime : شيمى : اهک سوددار

sodalist : عضو دسته برادران مذهبى ،عضو متحد ويکرنگ

sodality : همراهى ،دوستى ،اتحاد،يگانگى ،همبستگى

sodden : چروکيده وپژمرده , نيم پخته

soddy : پوشيده ازريشه ياکلوخ چمنى

soden : نيم پخته ،خمير،سست ،وارفته ،مست ،خيس کردن ،خيس شدن

sodium : سديم , سوديوم

sodium acid carbonate : شيمى : سديم اسيد کربنات

sodium carbonate : (ش ).نمک قليا،کربنات سديم

sodium chloride : (ش ).نمک طعام

sodium hydrogen carbonate : شيمى : سديم هيدروژن کربنات

sodium hypochlorite : آب ژاول , آب ژئول

sodium monohydrogen carbonate : شيمى : سديم مونو هيدروژن کربنات

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی two ply , معنی two reams of paper , معنی two rings for the servant , معنی two scale , معنی two seater , معنی two sector economy , معنی two sector model , معنی two sets , معنی two sided , معنی two sided disk status , معنی two some , معنی two spark ignition , معنی two star , معنی two state , معنی two state algebra , معنی two state circuit , معنی two state jump , معنی two state variable , معنی two step , معنی two storeyed , معنی two table spoonful a day , معنی two tailed test , معنی two third , معنی two thirds , معنی two thousand odd , معنی two thousand tonner , معنی two thousands guineas , معنی two tongued , معنی two tower facade , معنی two unit system , معنی two valued , معنی two way list , معنی two way simultaneous operation , معنی two worlds , معنی two cylinder engine , معنی two dimensional lattice , معنی two door , معنی two eyed , معنی two factor theory , معنی two fold , معنی two folded , معنی two footed , معنی two headed , معنی two humped , معنی two leg sling , معنی two legged , معنی two man block , معنی two mover , معنی two necked flask , معنی two phase alternator , معنی two phase armature , معنی two phase circuit , معنی two phase connection , معنی two phase field , معنی two phase mains , معنی two phase meter , معنی two phase system , معنی two phase to earth fault , معنی two ply , معنی two point threshold , معنی two pole , معنی two sided , معنی two stage experiment , معنی two stage sampling , معنی two story , معنی two stroke engine , معنی two tailes test , معنی two terminal network , معنی two throw ladder , معنی two valve receiver , معنی two way , معنی two way analysis , معنی two way machine , معنی two wheel tractor , معنی twofold , معنی twon car , معنی twonsman , معنی twopence , معنی twopenny , معنی twosome , معنی twx , معنی tyburntree , معنی tycho , معنی tying , معنی tyke , معنی Tylenol , معنی tymbal , معنی tympan , معنی tympani ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز