لغات مشابه
social security payroll tax : بازرگانى : ماليات مزد و حقوق براى تامين اجتماعى

social security program : بازرگانى : برنامه تامين اجتماعى

social security system : بازرگانى : نظام تامين اجتماعى

social security tax : بازرگانى : ماليات سيستم تامين اجتماعى

social security wealth : بازرگانى : ثروت ناشى از نظام تامين اجتماعى

social selection : روانشناسى : انتخاب اجتماعى

social self : روانشناسى : خود اجتماعى

social service : خدمات اجتماعى ،موسسه تعاون اجتماعى

Social Services : خدمات اجتماعي

social situation : روانشناسى : موقعيت اجتماعى

social stratification : روانشناسى : لايه بندى اجتماعى

social strcture : روانشناسى : ساخت اجتماعى

social studies : روانشناسى : مطالعات اجتماعى

social surplus : بازرگانى : مازاد اجتماعى

social system : روانشناسى : نظام اجتماعى

social theory : روانشناسى : نظريه اجتماعى

social therapy (sociotherapy) : روانشناسى : درمان اجتماعى

social transmission : روانشناسى : انتقال اجتماعى

social type : روانشناسى : سنخ اجتماعى

social wealth : بازرگانى : ثروت اجتماعى

social welfare function : بازرگانى : تابع رفاه اجتماعى

social welfare program : بازرگانى : برنامه رفاه اجتماعى

social will : روانشناسى : اراده اجتماعى

social worker : مددکار اجتماعي , امدادگر

socialism : سوسياليسم , سوسياليزم

socialist : سوسياليست , سوسياليستي

socialist republic : جمهوري سوسياليستي

socialistic : قانون ـ فقه : سوسياليستى

socialite : معاشر،شخص مقتدر در جامعه ،شخص طراز اول جامعه

sociality : جامعه جويى ،اجماعى بودن ،گروه گرايى ،سوسياليزم

socialize : معاشرت کردن , مراوده کردن , جوشيدن , مراوده داشتن

socialized medicine : بيمه پزشکى همگانى

socializer : اجتماعى کننده

socializing : مراوده

socially : از لحاظ اجتماعى

societies : محافل , جوامع

society : مصاحبت , اجتماع , جامعه , جمعيت , انجمن

society for computer medicine : کامپيوتر : انجمن پزشکى کامپيوتر

society for computer simulation : کامپيوتر : انجمن شبيه سازى کامپيوتر

Society for Defending the Values of Islamic Revolu : جمعيت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي

society of certified processors : کامپيوتر : سازمانى که علائق و خواسته هاى متخصصين تاييد شده کامپيوتر را ارائه مى دهد

socio economic : اجتماعي اقتصادي

sociocentrism : روانشناسى : جامعه - محورى

sociocultural : روانشناسى : اجتماعى - فرهنگى

sociodrama : روانشناسى : نقش گزارى اجتماعى

socioeconomic status : روانشناسى : پايگاه اجتماعى - اقتصادى

sociogenesis : روانشناسى : پديدايى اجتماعى

sociogenic : روانشناسى : جامعه زاد

sociogram : روانشناسى : نگاره گروهى

sociolinguistics : روانشناسى : جامعه شناسى زبان

sociologic : انسگاني

sociologist : جامعه شناس , انسان شناس

sociology : جامعه شناسي , انسان شناسي , علم اجتماع

sociometric technique : روانشناسى : فن گروه سنجى

socionomics : روانشناسى : بوم شناسى اجتماعى

sociopath : روانشناسى : جامعه ستيز

sociopathy : روانشناسى : جامعه ستيزى

sociopsychological : روانشناسى : اجتماعى - روانى

sock : جوراب , جوراب پوشيدن , جوراب ساقهکوتاه

sock away : (ز.ع ).پول پس انداز کردن

sockdolager : ()sockdologer(ز.ع -.امر ).ضربت قاطع ،اتمام حجت ،جواب

sockdologer : ()sockdolager(ز.ع -.امر ).ضربت قاطع ،اتمام حجت ،جواب

socket : سرپيچ , بوشن

socket coupler : علوم مهندسى : پريز اتصال

socket pipe : علوم مهندسى : لوله مفصلى

socket putty : معمارى : بطانه دو راهى لوله

sockeye : (ج.ش ).ماهى خوراکى ريز شمال کلمبيا

Socrates : سقراط

Socratic : سقراطي

socratic irony : تجاهل

socratic method : روانشناسى : روش سقراطى

sod : خيس شدن , کلوخ چمني , با چمن

soda biscuit : )soda fountain(بيسکويت داراى سودا وشير ترش

soda cracker : )soda biscuit(بيسکويت داراى سودا وشير ترش

soda fountain : مغازه ليموناد فروشى ،شير مخصوص ليموناد و سودا

soda jerk : ليموناد فروش

soda pop : نوشيدنى غير الکلى( مثل کوکاکولا)

soda solution : علوم مهندسى : محلول جوش شيرين

soda water : مشروب غير الکلى گاز دار،ليموناد،سودا

sodalime : شيمى : اهک سوددار

sodalist : عضو دسته برادران مذهبى ،عضو متحد ويکرنگ

sodality : همراهى ،دوستى ،اتحاد،يگانگى ،همبستگى

sodden : چروکيده وپژمرده , نيم پخته

soddy : پوشيده ازريشه ياکلوخ چمنى

soden : نيم پخته ،خمير،سست ،وارفته ،مست ،خيس کردن ،خيس شدن

sodium : سديم , سوديوم

sodium acid carbonate : شيمى : سديم اسيد کربنات

sodium carbonate : (ش ).نمک قليا،کربنات سديم

sodium chloride : (ش ).نمک طعام

sodium hydrogen carbonate : شيمى : سديم هيدروژن کربنات

sodium hypochlorite : آب ژاول , آب ژئول

sodium monohydrogen carbonate : شيمى : سديم مونو هيدروژن کربنات

sodium sulfide : علوم نظامى : سولفيد سديم

sodium sulphate : سولفات دوسود

sodom : مرکز فساد

sodomite : لواط گر , اهل لواط

sodomyh : بچه بازى ،لواط،جماع غير طبيعى

soever : واژه اى که انراپس صفتى که how or what پيش ازان امده باشد مياورند

sofa : کاناپه , نيمکت , اريکه

soffit board : معمارى : زيربند

soffite : )soffit(زير طاق ،سقف ،قسمت پايين عمارت

Sofia : صوفيه

soft : لمس , نرم , شل

soft acid : شيمى : اسيد نرم

soft base : شيمى : باز نرم

soft bill : (ج.ش ).پرنده منقار نازک حشره خوار،مرغ مگس خوار

soft boiled : (درموردتخم مرغ )نيم بند،حساس ،احساساتى ،دل رحيم

soft carriage return : کامپيوتر : خط فاصله خالى

soft cell boundaries : کامپيوتر : محدوده ازاد سل

soft clip area : کامپيوتر : محدوديت هاى ناحيه اى که در ان داده مى تواند روى دستگاه ترسيم کننده نمايش داده شود

soft coal : پودر ذغال

soft drawn copper wire : الکترونيک : سيم مسى نرم

soft drink manufacturing : نوشابه سازي

soft error : کامپيوتر : خطاى ملموس

soft eye : علوم دريايى : چشمى ساده

soft fails : کامپيوتر : ظهور ناگهانى نويزها در مدارهاى ريز الکترونيکى از طريق ذرات اشعه کيهانى

soft iron : علوم هوايى : اهن نرم

soft keys : کامپيوتر : کليدهاى روى صفحه کليد که مى توانند داراى معناى تعريف شده اى توسط استفاده کننده باشند

soft laid : علوم دريايى : نرم تابيده

soft landing : علوم هوايى : فرود نرم

soft lead : علوم مهندسى : سرب نرم

soft market : بازرگانى : بازار با تقاضاى خوب

soft money : بازرگانى : پول ضعيف

soft page break : کامپيوتر : قطع صفحه

soft palate : کام گوشتى ،شراع الحنک

soft pedal : (در پيانو )رکاب تخفيف صدا،وسيله خفه کردن صدا،بارکاب پايى صدا را خفه کردن در سخن امساک کردن ،مبهم کردن

soft radiation : علوم هوايى : تابش نرم

soft return : کامپيوتر : فرمان ترکيبى رد کردن خط و رفتن به خط بعدى

soft roe : تخم ماهى نر

soft sand : معمارى : شکرسنگ

soft sector : کامپيوتر : علامت گذارى قطاع ها و بخشهاى روى يک ديسک که از اطلاعات نوشته شده ان استفاده مى شود

soft sectored : کامپيوتر : بخش شده غير ملموس

soft sectored disk : کامپيوتر : ديسک خام

soft sell : بانرمى وملايمت بفروش رساندن

soft shell : نرم پوسته

soft shelled : نرم پوسته

soft skin : علوم مهندسى : پوسته نرم

soft soap : چاپلوسى کردن ،تملق

soft solder : معمارى : لحيم قلع

soft spoken : (مج ).معتدل ،داراى صداى نرم وملايم

soft technology : زيست شناسى : تکنولوژى نرم

soft to the f. : نرم

soft tooling : علوم هوايى : ابزارى که ابعاد ان معمولا تا حد کمى قابل تنظيم است

soft valve : علوم هوايى : شير ترمويونيکى که مقدارى هوا به داخل ان نشت کرده است

soft vane meter : الکترونيک : سنجه پره مغناطيسى

soft wood : علوم مهندسى : چوب نرم

soft hearted : نازک دل ،نرم دل

softball : (ورزش )بيش بال داراى توپ نرم

softball throw : ورزش : پرتاب توپ سافت بال

soften : آهسته ترکردن , نرم کردن , شيرين کردن , نرم شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تحقیق برآورد سریع هدایت آبی اشباع خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
برج های چند منظوره جهان
بررسی تحول مفهوم محله در محلات شهرهای دوران معاصر در ایران
برنامه ریزی برای ایجاد نیروگاه های جدید
مقاله و پروژه پلها
پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد
تاسیسات گرمایشی
توصیه های تعمیراتی جهت لرزه گیرهای هیدرولیكی
"پاورپوینت دیافراگم، اجزای الحاقی، زلزله سطح بهره برداری"
تحقیق کامل وجامع در باره ی راه
سبك سازی یكی از مهمترین راهكارهای كاهش تلفات جانی و مالی در كشور زلزله خیز ایران
سقف های کمپوزیت
تحقیق در مورد سیستم‌های لوله‌كشی
پاورپوینت طراحی و ساخت برج خنک کن فشرده با استفاده از شبکه های متخلخل
طرز کار آسانسور
تحقیق کولر گازی
تحقیق كلیات طرح و ساخت سدهای خاكی
تحقیق گروه بندی عایقها
زمانبندی در گریدهای محاسباتی