لغات مشابه
social theory : روانشناسى : نظريه اجتماعى

social therapy (sociotherapy) : روانشناسى : درمان اجتماعى

social transmission : روانشناسى : انتقال اجتماعى

social type : روانشناسى : سنخ اجتماعى

social wealth : بازرگانى : ثروت اجتماعى

social welfare function : بازرگانى : تابع رفاه اجتماعى

social welfare program : بازرگانى : برنامه رفاه اجتماعى

social will : روانشناسى : اراده اجتماعى

social worker : مددکار اجتماعي , امدادگر

socialism : سوسياليسم , سوسياليزم

socialist : سوسياليست , سوسياليستي

socialist republic : جمهوري سوسياليستي

socialistic : قانون ـ فقه : سوسياليستى

socialite : معاشر،شخص مقتدر در جامعه ،شخص طراز اول جامعه

sociality : جامعه جويى ،اجماعى بودن ،گروه گرايى ،سوسياليزم

socialize : معاشرت کردن , مراوده کردن , جوشيدن , مراوده داشتن

socialized medicine : بيمه پزشکى همگانى

socializer : اجتماعى کننده

socializing : مراوده

socially : از لحاظ اجتماعى

societies : محافل , جوامع

society : مصاحبت , اجتماع , جامعه , جمعيت , انجمن

society for computer medicine : کامپيوتر : انجمن پزشکى کامپيوتر

society for computer simulation : کامپيوتر : انجمن شبيه سازى کامپيوتر

Society for Defending the Values of Islamic Revolu : جمعيت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي

society of certified processors : کامپيوتر : سازمانى که علائق و خواسته هاى متخصصين تاييد شده کامپيوتر را ارائه مى دهد

socio economic : اجتماعي اقتصادي

sociocentrism : روانشناسى : جامعه - محورى

sociocultural : روانشناسى : اجتماعى - فرهنگى

sociodrama : روانشناسى : نقش گزارى اجتماعى

socioeconomic status : روانشناسى : پايگاه اجتماعى - اقتصادى

sociogenesis : روانشناسى : پديدايى اجتماعى

sociogenic : روانشناسى : جامعه زاد

sociogram : روانشناسى : نگاره گروهى

sociolinguistics : روانشناسى : جامعه شناسى زبان

sociologic : انسگاني

sociologist : جامعه شناس , انسان شناس

sociology : جامعه شناسي , انسان شناسي , علم اجتماع

sociometric technique : روانشناسى : فن گروه سنجى

socionomics : روانشناسى : بوم شناسى اجتماعى

sociopath : روانشناسى : جامعه ستيز

sociopathy : روانشناسى : جامعه ستيزى

sociopsychological : روانشناسى : اجتماعى - روانى

sock : جوراب , جوراب پوشيدن , جوراب ساقهکوتاه

sock away : (ز.ع ).پول پس انداز کردن

sockdolager : ()sockdologer(ز.ع -.امر ).ضربت قاطع ،اتمام حجت ،جواب

sockdologer : ()sockdolager(ز.ع -.امر ).ضربت قاطع ،اتمام حجت ،جواب

socket : سرپيچ , بوشن

socket coupler : علوم مهندسى : پريز اتصال

socket pipe : علوم مهندسى : لوله مفصلى

socket putty : معمارى : بطانه دو راهى لوله

sockeye : (ج.ش ).ماهى خوراکى ريز شمال کلمبيا

Socrates : سقراط

Socratic : سقراطي

socratic irony : تجاهل

socratic method : روانشناسى : روش سقراطى

sod : خيس شدن , کلوخ چمني , با چمن

soda biscuit : )soda fountain(بيسکويت داراى سودا وشير ترش

soda cracker : )soda biscuit(بيسکويت داراى سودا وشير ترش

soda fountain : مغازه ليموناد فروشى ،شير مخصوص ليموناد و سودا

soda jerk : ليموناد فروش

soda pop : نوشيدنى غير الکلى( مثل کوکاکولا)

soda solution : علوم مهندسى : محلول جوش شيرين

soda water : مشروب غير الکلى گاز دار،ليموناد،سودا

sodalime : شيمى : اهک سوددار

sodalist : عضو دسته برادران مذهبى ،عضو متحد ويکرنگ

sodality : همراهى ،دوستى ،اتحاد،يگانگى ،همبستگى

sodden : چروکيده وپژمرده , نيم پخته

soddy : پوشيده ازريشه ياکلوخ چمنى

soden : نيم پخته ،خمير،سست ،وارفته ،مست ،خيس کردن ،خيس شدن

sodium : سديم , سوديوم

sodium acid carbonate : شيمى : سديم اسيد کربنات

sodium carbonate : (ش ).نمک قليا،کربنات سديم

sodium chloride : (ش ).نمک طعام

sodium hydrogen carbonate : شيمى : سديم هيدروژن کربنات

sodium hypochlorite : آب ژاول , آب ژئول

sodium monohydrogen carbonate : شيمى : سديم مونو هيدروژن کربنات

sodium sulfide : علوم نظامى : سولفيد سديم

sodium sulphate : سولفات دوسود

sodom : مرکز فساد

sodomite : لواط گر , اهل لواط

sodomyh : بچه بازى ،لواط،جماع غير طبيعى

soever : واژه اى که انراپس صفتى که how or what پيش ازان امده باشد مياورند

sofa : کاناپه , نيمکت , اريکه

soffit board : معمارى : زيربند

soffite : )soffit(زير طاق ،سقف ،قسمت پايين عمارت

Sofia : صوفيه

soft : لمس , نرم , شل

soft acid : شيمى : اسيد نرم

soft base : شيمى : باز نرم

soft bill : (ج.ش ).پرنده منقار نازک حشره خوار،مرغ مگس خوار

soft boiled : (درموردتخم مرغ )نيم بند،حساس ،احساساتى ،دل رحيم

soft carriage return : کامپيوتر : خط فاصله خالى

soft cell boundaries : کامپيوتر : محدوده ازاد سل

soft clip area : کامپيوتر : محدوديت هاى ناحيه اى که در ان داده مى تواند روى دستگاه ترسيم کننده نمايش داده شود

soft coal : پودر ذغال

soft drawn copper wire : الکترونيک : سيم مسى نرم

soft drink manufacturing : نوشابه سازي

soft error : کامپيوتر : خطاى ملموس

soft eye : علوم دريايى : چشمى ساده

soft fails : کامپيوتر : ظهور ناگهانى نويزها در مدارهاى ريز الکترونيکى از طريق ذرات اشعه کيهانى

soft iron : علوم هوايى : اهن نرم

soft keys : کامپيوتر : کليدهاى روى صفحه کليد که مى توانند داراى معناى تعريف شده اى توسط استفاده کننده باشند

soft laid : علوم دريايى : نرم تابيده

soft landing : علوم هوايى : فرود نرم

soft lead : علوم مهندسى : سرب نرم

soft market : بازرگانى : بازار با تقاضاى خوب

soft money : بازرگانى : پول ضعيف

soft page break : کامپيوتر : قطع صفحه

soft palate : کام گوشتى ،شراع الحنک

soft pedal : (در پيانو )رکاب تخفيف صدا،وسيله خفه کردن صدا،بارکاب پايى صدا را خفه کردن در سخن امساک کردن ،مبهم کردن

soft radiation : علوم هوايى : تابش نرم

soft return : کامپيوتر : فرمان ترکيبى رد کردن خط و رفتن به خط بعدى

soft roe : تخم ماهى نر

soft sand : معمارى : شکرسنگ

soft sector : کامپيوتر : علامت گذارى قطاع ها و بخشهاى روى يک ديسک که از اطلاعات نوشته شده ان استفاده مى شود

soft sectored : کامپيوتر : بخش شده غير ملموس

soft sectored disk : کامپيوتر : ديسک خام

soft sell : بانرمى وملايمت بفروش رساندن

soft shell : نرم پوسته

soft shelled : نرم پوسته

soft skin : علوم مهندسى : پوسته نرم

soft soap : چاپلوسى کردن ،تملق

soft solder : معمارى : لحيم قلع

soft spoken : (مج ).معتدل ،داراى صداى نرم وملايم

soft technology : زيست شناسى : تکنولوژى نرم

soft to the f. : نرم

soft tooling : علوم هوايى : ابزارى که ابعاد ان معمولا تا حد کمى قابل تنظيم است

soft valve : علوم هوايى : شير ترمويونيکى که مقدارى هوا به داخل ان نشت کرده است

soft vane meter : الکترونيک : سنجه پره مغناطيسى

soft wood : علوم مهندسى : چوب نرم

soft hearted : نازک دل ،نرم دل

softball : (ورزش )بيش بال داراى توپ نرم

softball throw : ورزش : پرتاب توپ سافت بال

soften : آهسته ترکردن , نرم کردن , شيرين کردن , نرم شدن

softened : آب لمبو

softening : معمارى : نرم کردن

softening furnace : علوم مهندسى : کوره نرم گردانى

softening temperature : شيمى : دماى نرم شدن

softhead : کم عقل

softhearted : نرم دل

softie : )softy(پسر ضعيف وزن نما،ادم ضعيف وسست عنصر

softly : بارامي , نرم نرمک

softness : ملايمت , ملاست , شلي , نرمي

software : نرم افزار

software base : کامپيوتر : مبناى نرم افزار

software broker : کامپيوتر : دلال نرم افزار

software command language : کامپيوتر : زبان فرمانى نرم افزارى

software company : کامپيوتر : شرکت نرم افزارى

software compatability : کامپيوتر : سازگارى نرم افزارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان یا فلکه
پاورپوینت تحلیل وطراحی و پیاده سازی سیستم رزرواسیون هتل پردیس
پاورپوینت بررسی تخریب گرایی وندالیسم
پاورپوینت تعمیر و نگهداری ترک در ساختمان
پاورپوینت تصفیه بیولوژیكی فاضلابها و پسابهای صنعتی
پاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (تصفیه آب صنعتی)
پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال
پاورپوینت بررسی تکنولوژی پرو بیوتیک
پاورپوینت تغییرات ساقه بر حسب شرایط محیطی
پاورپوینت بررسی تخمیر فراورده های حیوانی
پاورپوینت بررسی تخمیر و مخمر و کاربرد آنها در صنایع غذایی
پاورپوینت تخمین پارامترهای ژنتیکی تولید چربی شیر با استفاده از مدل روزآزمون در گاوهای هلشتاین
پاورپوینت تعمیر و نگهداری آرامگاه عبدالرحمن گهواره گر
پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی حرارت و برودت
پاورپوینت بررسی حذف بیولوژیكی تركیبات آروماتیک از آبهای آلوده
پاورپوینت بررسی انتقال حرارت در وسایل و تجهیزات نیروگاه
پاورپوینت روشهای بازپروری و توانبخشی
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2
توربین گاز