معنی social system

social system
روانشناسى : نظام اجتماعى
کلمات مشابه

social theory : روانشناسى : نظريه اجتماعى

social therapy (sociotherapy) : روانشناسى : درمان اجتماعى

social transmission : روانشناسى : انتقال اجتماعى

social type : روانشناسى : سنخ اجتماعى

social wealth : بازرگانى : ثروت اجتماعى

social welfare function : بازرگانى : تابع رفاه اجتماعى

social welfare program : بازرگانى : برنامه رفاه اجتماعى

social will : روانشناسى : اراده اجتماعى

social worker : مددکار اجتماعي , امدادگر

socialism : سوسياليسم , سوسياليزم

socialist : سوسياليست , سوسياليستي

socialist republic : جمهوري سوسياليستي

socialistic : قانون ـ فقه : سوسياليستى

socialite : معاشر،شخص مقتدر در جامعه ،شخص طراز اول جامعه

sociality : جامعه جويى ،اجماعى بودن ،گروه گرايى ،سوسياليزم

socialize : معاشرت کردن , مراوده کردن , جوشيدن , مراوده داشتن

socialized medicine : بيمه پزشکى همگانى

socializer : اجتماعى کننده

socializing : مراوده

socially : از لحاظ اجتماعى

societies : محافل , جوامع

society : مصاحبت , اجتماع , جامعه , جمعيت , انجمن

society for computer medicine : کامپيوتر : انجمن پزشکى کامپيوتر

society for computer simulation : کامپيوتر : انجمن شبيه سازى کامپيوتر

Society for Defending the Values of Islamic Revolu : جمعيت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي

society of certified processors : کامپيوتر : سازمانى که علائق و خواسته هاى متخصصين تاييد شده کامپيوتر را ارائه مى دهد

socio economic : اجتماعي اقتصادي

sociocentrism : روانشناسى : جامعه - محورى

sociocultural : روانشناسى : اجتماعى - فرهنگى

sociodrama : روانشناسى : نقش گزارى اجتماعى

socioeconomic status : روانشناسى : پايگاه اجتماعى - اقتصادى

sociogenesis : روانشناسى : پديدايى اجتماعى

sociogenic : روانشناسى : جامعه زاد

sociogram : روانشناسى : نگاره گروهى

sociolinguistics : روانشناسى : جامعه شناسى زبان

sociologic : انسگاني

sociologist : جامعه شناس , انسان شناس

sociology : جامعه شناسي , انسان شناسي , علم اجتماع

sociometric technique : روانشناسى : فن گروه سنجى

socionomics : روانشناسى : بوم شناسى اجتماعى

sociopath : روانشناسى : جامعه ستيز

sociopathy : روانشناسى : جامعه ستيزى

sociopsychological : روانشناسى : اجتماعى - روانى

sock : جوراب , جوراب پوشيدن , جوراب ساقهکوتاه

sock away : (ز.ع ).پول پس انداز کردن

sockdolager : ()sockdologer(ز.ع -.امر ).ضربت قاطع ،اتمام حجت ،جواب

sockdologer : ()sockdolager(ز.ع -.امر ).ضربت قاطع ،اتمام حجت ،جواب

socket : سرپيچ , بوشن

socket coupler : علوم مهندسى : پريز اتصال

socket pipe : علوم مهندسى : لوله مفصلى

socket putty : معمارى : بطانه دو راهى لوله

sockeye : (ج.ش ).ماهى خوراکى ريز شمال کلمبيا

Socrates : سقراط

Socratic : سقراطي

socratic irony : تجاهل

socratic method : روانشناسى : روش سقراطى

sod : خيس شدن , کلوخ چمني , با چمن

soda biscuit : )soda fountain(بيسکويت داراى سودا وشير ترش

soda cracker : )soda biscuit(بيسکويت داراى سودا وشير ترش

soda fountain : مغازه ليموناد فروشى ،شير مخصوص ليموناد و سودا

soda jerk : ليموناد فروش

soda pop : نوشيدنى غير الکلى( مثل کوکاکولا)

soda solution : علوم مهندسى : محلول جوش شيرين

soda water : مشروب غير الکلى گاز دار،ليموناد،سودا

sodalime : شيمى : اهک سوددار

sodalist : عضو دسته برادران مذهبى ،عضو متحد ويکرنگ

sodality : همراهى ،دوستى ،اتحاد،يگانگى ،همبستگى

sodden : چروکيده وپژمرده , نيم پخته

soddy : پوشيده ازريشه ياکلوخ چمنى

soden : نيم پخته ،خمير،سست ،وارفته ،مست ،خيس کردن ،خيس شدن

sodium : سديم , سوديوم

sodium acid carbonate : شيمى : سديم اسيد کربنات

sodium carbonate : (ش ).نمک قليا،کربنات سديم

sodium chloride : (ش ).نمک طعام

sodium hydrogen carbonate : شيمى : سديم هيدروژن کربنات

sodium hypochlorite : آب ژاول , آب ژئول

sodium monohydrogen carbonate : شيمى : سديم مونو هيدروژن کربنات

sodium sulfide : علوم نظامى : سولفيد سديم

sodium sulphate : سولفات دوسود

sodom : مرکز فساد

sodomite : لواط گر , اهل لواط

sodomyh : بچه بازى ،لواط،جماع غير طبيعى

soever : واژه اى که انراپس صفتى که how or what پيش ازان امده باشد مياورند

sofa : کاناپه , نيمکت , اريکه

soffit board : معمارى : زيربند

soffite : )soffit(زير طاق ،سقف ،قسمت پايين عمارت

Sofia : صوفيه

soft : لمس , نرم , شل

soft acid : شيمى : اسيد نرم

soft base : شيمى : باز نرم

soft bill : (ج.ش ).پرنده منقار نازک حشره خوار،مرغ مگس خوار

soft boiled : (درموردتخم مرغ )نيم بند،حساس ،احساساتى ،دل رحيم

soft carriage return : کامپيوتر : خط فاصله خالى

soft cell boundaries : کامپيوتر : محدوده ازاد سل

soft clip area : کامپيوتر : محدوديت هاى ناحيه اى که در ان داده مى تواند روى دستگاه ترسيم کننده نمايش داده شود

soft coal : پودر ذغال

soft drawn copper wire : الکترونيک : سيم مسى نرم

soft drink manufacturing : نوشابه سازي

soft error : کامپيوتر : خطاى ملموس

soft eye : علوم دريايى : چشمى ساده

معنی social system به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی