لغات مشابه
sodality : همراهى ،دوستى ،اتحاد،يگانگى ،همبستگى

sodden : چروکيده وپژمرده , نيم پخته

soddy : پوشيده ازريشه ياکلوخ چمنى

soden : نيم پخته ،خمير،سست ،وارفته ،مست ،خيس کردن ،خيس شدن

sodium : سديم , سوديوم

sodium acid carbonate : شيمى : سديم اسيد کربنات

sodium carbonate : (ش ).نمک قليا،کربنات سديم

sodium chloride : (ش ).نمک طعام

sodium hydrogen carbonate : شيمى : سديم هيدروژن کربنات

sodium hypochlorite : آب ژاول , آب ژئول

sodium monohydrogen carbonate : شيمى : سديم مونو هيدروژن کربنات

sodium sulfide : علوم نظامى : سولفيد سديم

sodium sulphate : سولفات دوسود

sodom : مرکز فساد

sodomite : لواط گر , اهل لواط

sodomyh : بچه بازى ،لواط،جماع غير طبيعى

soever : واژه اى که انراپس صفتى که how or what پيش ازان امده باشد مياورند

sofa : کاناپه , نيمکت , اريکه

soffit board : معمارى : زيربند

soffite : )soffit(زير طاق ،سقف ،قسمت پايين عمارت

Sofia : صوفيه

soft : لمس , نرم , شل

soft acid : شيمى : اسيد نرم

soft base : شيمى : باز نرم

soft bill : (ج.ش ).پرنده منقار نازک حشره خوار،مرغ مگس خوار

soft boiled : (درموردتخم مرغ )نيم بند،حساس ،احساساتى ،دل رحيم

soft carriage return : کامپيوتر : خط فاصله خالى

soft cell boundaries : کامپيوتر : محدوده ازاد سل

soft clip area : کامپيوتر : محدوديت هاى ناحيه اى که در ان داده مى تواند روى دستگاه ترسيم کننده نمايش داده شود

soft coal : پودر ذغال

soft drawn copper wire : الکترونيک : سيم مسى نرم

soft drink manufacturing : نوشابه سازي

soft error : کامپيوتر : خطاى ملموس

soft eye : علوم دريايى : چشمى ساده

soft fails : کامپيوتر : ظهور ناگهانى نويزها در مدارهاى ريز الکترونيکى از طريق ذرات اشعه کيهانى

soft iron : علوم هوايى : اهن نرم

soft keys : کامپيوتر : کليدهاى روى صفحه کليد که مى توانند داراى معناى تعريف شده اى توسط استفاده کننده باشند

soft laid : علوم دريايى : نرم تابيده

soft landing : علوم هوايى : فرود نرم

soft lead : علوم مهندسى : سرب نرم

soft market : بازرگانى : بازار با تقاضاى خوب

soft money : بازرگانى : پول ضعيف

soft page break : کامپيوتر : قطع صفحه

soft palate : کام گوشتى ،شراع الحنک

soft pedal : (در پيانو )رکاب تخفيف صدا،وسيله خفه کردن صدا،بارکاب پايى صدا را خفه کردن در سخن امساک کردن ،مبهم کردن

soft radiation : علوم هوايى : تابش نرم

soft return : کامپيوتر : فرمان ترکيبى رد کردن خط و رفتن به خط بعدى

soft roe : تخم ماهى نر

soft sand : معمارى : شکرسنگ

soft sector : کامپيوتر : علامت گذارى قطاع ها و بخشهاى روى يک ديسک که از اطلاعات نوشته شده ان استفاده مى شود

soft sectored : کامپيوتر : بخش شده غير ملموس

soft sectored disk : کامپيوتر : ديسک خام

soft sell : بانرمى وملايمت بفروش رساندن

soft shell : نرم پوسته

soft shelled : نرم پوسته

soft skin : علوم مهندسى : پوسته نرم

soft soap : چاپلوسى کردن ،تملق

soft solder : معمارى : لحيم قلع

soft spoken : (مج ).معتدل ،داراى صداى نرم وملايم

soft technology : زيست شناسى : تکنولوژى نرم

soft to the f. : نرم

soft tooling : علوم هوايى : ابزارى که ابعاد ان معمولا تا حد کمى قابل تنظيم است

soft valve : علوم هوايى : شير ترمويونيکى که مقدارى هوا به داخل ان نشت کرده است

soft vane meter : الکترونيک : سنجه پره مغناطيسى

soft wood : علوم مهندسى : چوب نرم

soft hearted : نازک دل ،نرم دل

softball : (ورزش )بيش بال داراى توپ نرم

softball throw : ورزش : پرتاب توپ سافت بال

soften : آهسته ترکردن , نرم کردن , شيرين کردن , نرم شدن

softened : آب لمبو

softening : معمارى : نرم کردن

softening furnace : علوم مهندسى : کوره نرم گردانى

softening temperature : شيمى : دماى نرم شدن

softhead : کم عقل

softhearted : نرم دل

softie : )softy(پسر ضعيف وزن نما،ادم ضعيف وسست عنصر

softly : بارامي , نرم نرمک

softness : ملايمت , ملاست , شلي , نرمي

software : نرم افزار

software base : کامپيوتر : مبناى نرم افزار

software broker : کامپيوتر : دلال نرم افزار

software command language : کامپيوتر : زبان فرمانى نرم افزارى

software company : کامپيوتر : شرکت نرم افزارى

software compatability : کامپيوتر : سازگارى نرم افزارى

software contigration : کامپيوتر : پيکربندى نرم افزار

software development : کامپيوتر : توسعه نرم افزارى

software documents : کامپيوتر : مستندات نرم افزارى

software encryption : کامپيوتر : پنهان کردن نرم افزارى

software engineer : نرمافزار گرا

software engineers : کامپيوتر : مهندسين نرم افزار

software ergonomics : کامپيوتر : کارسنجى نرم افزار

software flexibility : کامپيوتر : انعطاف پذيرى نرم افزار

software librarian : کامپيوتر : بايگان نرم افزار

software maintenance : کامپيوتر : نگهدارى نرم افزار

software oriented : نرم افزارگرا

software portability : کامپيوتر : قابليت حمل نرم افزار

software product : کامپيوتر : محصول نرم افزارى

software protection : کامپيوتر : حفاظت نرم افزارى

software publisher : کامپيوتر : ناشر نرم افزار

software resources : کامپيوتر : منابع نرم افزار

software science : کامپيوتر : علم نرم افزار

software security : کامپيوتر : امنيت نرم افزارى

software switch : گزينه نرم افزارى

software system : کامپيوتر : سيستم نرم افزارى

software tool : کامپيوتر : ابزار نرم افزار

software transportability : کامپيوتر : قابليت انتقال نرم افزارى

softy : )softie(پسر ضعيف وزن نما،ادم ضعيف وسست عنصر

Sogand : سوگند

sogdian : اهل سغديا يا سغد قديم ايران

soggy : خيس ،تر

Soghra : صغرا

Soheyl : سهيل

Soheyla : سهيلا

Sohrab : سهراب

soi disant : بگفته خود،خود ساخته

soil : چرک شدن , خاکي کردن , پليد کردن , تراب , ثرا , ثري , خاک

soil additives : معمارى : کود

soil cement : معمارى : خاک سيمان

soil cement lining : معمارى : پوشش با خاک و سيمان

soil class : معمارى : طبقه بندى خاک

soil conservation : حفاظت خاک ،مهيا کردن خاک براى محصول بخصوصى

soil consistence : معمارى : پايدارى خاک

soil consolidation : معمارى : متراکم کردن خاک

soil erosion : معمارى : فرسايش خاک

soil for filling up : معمارى : خاک براى خاکريزى

soil horizon : معمارى : لايه خاک

soil improvement : معمارى : بهتر کردن جنس زمين براى بارگذارى

soil mechanics : معمارى : مکانيک خاک

soil mechanism : علوم مهندسى : مکانيک خاک

soil moisture : معمارى : رطوبت خاک

soil morphology : معمارى : شکل ظاهرى خاک

soil pipe : لوله فاضل اب مستراح

soil resistivity test : ازمودن زنگزدگى فلز،(در اثر تماس با خاک)

soil saving dam : معمارى : سد محافظ خاک

soil science : خاک شناسي

soil separates : معمارى : اجزاء بافت خاک

soil shear strength : علوم نظامى : قدرت مقاومت خاک در مقابل گلوله يا نفوذ ان

soil sterilization : معمارى : سترون کردن خاک

soil strain : معمارى : فشار زمين

soil structure : معمارى : ساختمان خاک

soil texture : معمارى : بافت خاک

soilage : علف تازه , علوفه حيوانات

soild angle : شيمى : زاويه فضايى

soild solution : شيمى : محلول جامد

soild state : شيمى : حالت جامد

soiled : خاکي , چرکين

soilless : بدون خاک

soilure : چرک ،کثافت ه ،لکه ،الوده سازى

soiothfast : قابل اعتماد

soiree : (فرانسه )مهمانى شب ،شب نشينى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1