لغات مشابه
sodality : همراهى ،دوستى ،اتحاد،يگانگى ،همبستگى

sodden : چروکيده وپژمرده , نيم پخته

soddy : پوشيده ازريشه ياکلوخ چمنى

soden : نيم پخته ،خمير،سست ،وارفته ،مست ،خيس کردن ،خيس شدن

sodium : سديم , سوديوم

sodium acid carbonate : شيمى : سديم اسيد کربنات

sodium carbonate : (ش ).نمک قليا،کربنات سديم

sodium chloride : (ش ).نمک طعام

sodium hydrogen carbonate : شيمى : سديم هيدروژن کربنات

sodium hypochlorite : آب ژاول , آب ژئول

sodium monohydrogen carbonate : شيمى : سديم مونو هيدروژن کربنات

sodium sulfide : علوم نظامى : سولفيد سديم

sodium sulphate : سولفات دوسود

sodom : مرکز فساد

sodomite : لواط گر , اهل لواط

sodomyh : بچه بازى ،لواط،جماع غير طبيعى

soever : واژه اى که انراپس صفتى که how or what پيش ازان امده باشد مياورند

sofa : کاناپه , نيمکت , اريکه

soffit board : معمارى : زيربند

soffite : )soffit(زير طاق ،سقف ،قسمت پايين عمارت

Sofia : صوفيه

soft : لمس , نرم , شل

soft acid : شيمى : اسيد نرم

soft base : شيمى : باز نرم

soft bill : (ج.ش ).پرنده منقار نازک حشره خوار،مرغ مگس خوار

soft boiled : (درموردتخم مرغ )نيم بند،حساس ،احساساتى ،دل رحيم

soft carriage return : کامپيوتر : خط فاصله خالى

soft cell boundaries : کامپيوتر : محدوده ازاد سل

soft clip area : کامپيوتر : محدوديت هاى ناحيه اى که در ان داده مى تواند روى دستگاه ترسيم کننده نمايش داده شود

soft coal : پودر ذغال

soft drawn copper wire : الکترونيک : سيم مسى نرم

soft drink manufacturing : نوشابه سازي

soft error : کامپيوتر : خطاى ملموس

soft eye : علوم دريايى : چشمى ساده

soft fails : کامپيوتر : ظهور ناگهانى نويزها در مدارهاى ريز الکترونيکى از طريق ذرات اشعه کيهانى

soft iron : علوم هوايى : اهن نرم

soft keys : کامپيوتر : کليدهاى روى صفحه کليد که مى توانند داراى معناى تعريف شده اى توسط استفاده کننده باشند

soft laid : علوم دريايى : نرم تابيده

soft landing : علوم هوايى : فرود نرم

soft lead : علوم مهندسى : سرب نرم

soft market : بازرگانى : بازار با تقاضاى خوب

soft money : بازرگانى : پول ضعيف

soft page break : کامپيوتر : قطع صفحه

soft palate : کام گوشتى ،شراع الحنک

soft pedal : (در پيانو )رکاب تخفيف صدا،وسيله خفه کردن صدا،بارکاب پايى صدا را خفه کردن در سخن امساک کردن ،مبهم کردن

soft radiation : علوم هوايى : تابش نرم

soft return : کامپيوتر : فرمان ترکيبى رد کردن خط و رفتن به خط بعدى

soft roe : تخم ماهى نر

soft sand : معمارى : شکرسنگ

soft sector : کامپيوتر : علامت گذارى قطاع ها و بخشهاى روى يک ديسک که از اطلاعات نوشته شده ان استفاده مى شود

soft sectored : کامپيوتر : بخش شده غير ملموس

soft sectored disk : کامپيوتر : ديسک خام

soft sell : بانرمى وملايمت بفروش رساندن

soft shell : نرم پوسته

soft shelled : نرم پوسته

soft skin : علوم مهندسى : پوسته نرم

soft soap : چاپلوسى کردن ،تملق

soft solder : معمارى : لحيم قلع

soft spoken : (مج ).معتدل ،داراى صداى نرم وملايم

soft technology : زيست شناسى : تکنولوژى نرم

soft to the f. : نرم

soft tooling : علوم هوايى : ابزارى که ابعاد ان معمولا تا حد کمى قابل تنظيم است

soft valve : علوم هوايى : شير ترمويونيکى که مقدارى هوا به داخل ان نشت کرده است

soft vane meter : الکترونيک : سنجه پره مغناطيسى

soft wood : علوم مهندسى : چوب نرم

soft hearted : نازک دل ،نرم دل

softball : (ورزش )بيش بال داراى توپ نرم

softball throw : ورزش : پرتاب توپ سافت بال

soften : آهسته ترکردن , نرم کردن , شيرين کردن , نرم شدن

softened : آب لمبو

softening : معمارى : نرم کردن

softening furnace : علوم مهندسى : کوره نرم گردانى

softening temperature : شيمى : دماى نرم شدن

softhead : کم عقل

softhearted : نرم دل

softie : )softy(پسر ضعيف وزن نما،ادم ضعيف وسست عنصر

softly : بارامي , نرم نرمک

softness : ملايمت , ملاست , شلي , نرمي

software : نرم افزار

software base : کامپيوتر : مبناى نرم افزار

software broker : کامپيوتر : دلال نرم افزار

software command language : کامپيوتر : زبان فرمانى نرم افزارى

software company : کامپيوتر : شرکت نرم افزارى

software compatability : کامپيوتر : سازگارى نرم افزارى

software contigration : کامپيوتر : پيکربندى نرم افزار

software development : کامپيوتر : توسعه نرم افزارى

software documents : کامپيوتر : مستندات نرم افزارى

software encryption : کامپيوتر : پنهان کردن نرم افزارى

software engineer : نرمافزار گرا

software engineers : کامپيوتر : مهندسين نرم افزار

software ergonomics : کامپيوتر : کارسنجى نرم افزار

software flexibility : کامپيوتر : انعطاف پذيرى نرم افزار

software librarian : کامپيوتر : بايگان نرم افزار

software maintenance : کامپيوتر : نگهدارى نرم افزار

software oriented : نرم افزارگرا

software portability : کامپيوتر : قابليت حمل نرم افزار

software product : کامپيوتر : محصول نرم افزارى

software protection : کامپيوتر : حفاظت نرم افزارى

software publisher : کامپيوتر : ناشر نرم افزار

software resources : کامپيوتر : منابع نرم افزار

software science : کامپيوتر : علم نرم افزار

software security : کامپيوتر : امنيت نرم افزارى

software switch : گزينه نرم افزارى

software system : کامپيوتر : سيستم نرم افزارى

software tool : کامپيوتر : ابزار نرم افزار

software transportability : کامپيوتر : قابليت انتقال نرم افزارى

softy : )softie(پسر ضعيف وزن نما،ادم ضعيف وسست عنصر

Sogand : سوگند

sogdian : اهل سغديا يا سغد قديم ايران

soggy : خيس ،تر

Soghra : صغرا

Soheyl : سهيل

Soheyla : سهيلا

Sohrab : سهراب

soi disant : بگفته خود،خود ساخته

soil : چرک شدن , خاکي کردن , پليد کردن , تراب , ثرا , ثري , خاک

soil additives : معمارى : کود

soil cement : معمارى : خاک سيمان

soil cement lining : معمارى : پوشش با خاک و سيمان

soil class : معمارى : طبقه بندى خاک

soil conservation : حفاظت خاک ،مهيا کردن خاک براى محصول بخصوصى

soil consistence : معمارى : پايدارى خاک

soil consolidation : معمارى : متراکم کردن خاک

soil erosion : معمارى : فرسايش خاک

soil for filling up : معمارى : خاک براى خاکريزى

soil horizon : معمارى : لايه خاک

soil improvement : معمارى : بهتر کردن جنس زمين براى بارگذارى

soil mechanics : معمارى : مکانيک خاک

soil mechanism : علوم مهندسى : مکانيک خاک

soil moisture : معمارى : رطوبت خاک

soil morphology : معمارى : شکل ظاهرى خاک

soil pipe : لوله فاضل اب مستراح

soil resistivity test : ازمودن زنگزدگى فلز،(در اثر تماس با خاک)

soil saving dam : معمارى : سد محافظ خاک

soil science : خاک شناسي

soil separates : معمارى : اجزاء بافت خاک

soil shear strength : علوم نظامى : قدرت مقاومت خاک در مقابل گلوله يا نفوذ ان

soil sterilization : معمارى : سترون کردن خاک

soil strain : معمارى : فشار زمين

soil structure : معمارى : ساختمان خاک

soil texture : معمارى : بافت خاک

soilage : علف تازه , علوفه حيوانات

soild angle : شيمى : زاويه فضايى

soild solution : شيمى : محلول جامد

soild state : شيمى : حالت جامد

soiled : خاکي , چرکين

soilless : بدون خاک

soilure : چرک ،کثافت ه ،لکه ،الوده سازى

soiothfast : قابل اعتماد

soiree : (فرانسه )مهمانى شب ،شب نشينى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

جزوه کامل خواص فیزیکی مواد
مقاله ترجمه شده فعالیت های بدنی در زمان تفریح Physical Activity Patterns
ترجمه مقاله عوارض روانی سوء استفاده از استروئید تقویتی Psychiatric Complications
مقاله ترجمه شده استانداردهای فشرده سازی تصویری VIDEO COMPRESSION STANDARDS
ترجمه مقاله بررسی ساختار ویدئو VIDEO STREAMING
ترجمه مقاله مسیریابی ویژه متحرک هندسی Asymptotically Optimal Geometric Mobile AdHoc Routing
ترجمه تحقیق درباره پروتکل های روتین و عادی اینترنتی Survey on Mobile Ad Hoc Network Routing Protocols
آموزش آرشیکد ArchiCAD
نمونه سوال لوله کشی صنعتی (طرح تربیت نیروی ماهر)
پیاده سازی سیستم نرم افزاری داروخانه
IDS سیستم
حافظه داخلی تلفن
طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان
تحقیق در مورد دوران اقتدار و زوال رضاخان
راز دیپلماسی فشرده آمریكا علیه ایران
تحقیق در مورد دین در ایران باستان
دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی
بررسی اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پایه اول
مقاله حبسیه نویسی در ادبیات فارسی