لغات مشابه
soil horizon : معمارى : لايه خاک

soil improvement : معمارى : بهتر کردن جنس زمين براى بارگذارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی