لغات مشابه
soil sterilization : معمارى : سترون کردن خاک

soil strain : معمارى : فشار زمين

soil structure : معمارى : ساختمان خاک

soil texture : معمارى : بافت خاک

soilage : علف تازه , علوفه حيوانات

soild angle : شيمى : زاويه فضايى

soild solution : شيمى : محلول جامد

soild state : شيمى : حالت جامد

soiled : خاکي , چرکين

soilless : بدون خاک

soilure : چرک ،کثافت ه ،لکه ،الوده سازى

soiothfast : قابل اعتماد

soiree : (فرانسه )مهمانى شب ،شب نشينى

soit fait comme il est desire : قانون ـ فقه : بگذار ان چنان که مى خواهد باشد

soiuth ward : متمايل بجنوب

soiuthern cross : (نج ).صليب جنوب ،چهار ستاره درخشان نيمکره جنوبى

soiuthpaw : چپ دست

sojoiurn : اقامت موقتى ،موقتا اقامت کردن

sojourn : موقتا اقامت کردن

sojourner : ساکن موقتى ،ادم سيار

sokeman : (حق -.قديم انگليس )فرد ساکن حوضه قضايى لرد يا امير

sokuto : ورزش : لبه پا

sol : زر،طلا،الهه خورشيد

sol fa : (مو ).نت خوانى ،سولفش ،سرودن ترانه با نت

sol state : شيمى : حالت سولى

solace : مايه تسلي

solacement : تسليت ،تسلى

solacer : تسليت دهنده

solan( goose) : قاز درياى شمالى

solanum : (گ.ش ).تاجريزى

solar : شمسي , برجي , آفتابي , خورشيدي

solar battery : (برق )باطرى افتابى

solar cell : پيل آفتابي

solar flash : جرقه خورشيدي

solar flux : زيست شناسى : شار خورشيدى

solar house : گلخانه شيشه اى

solar month : ماه خورشيدى

solar or astronomical d. : روز خورشيدى ،روز عرفى

solar orientation : معمارى : تعيين موقعيت نسبت به افتاب

solar plexus : ورزش : شبکه عصبى ناحيه زير معده

solar propulsion : علوم هوايى : پيشرانه خورشيدى

solar radiation pressure : نجوم : فشار تشعشعى خورشيغ

solar system : منظومه شمسي , منذومه شمسي

solar system planets : نجوم : سياره هاى منظومه خورشيدى

solar year : شمسي

solarism : (عقيده به ) افسانه هاى افتاب

solarium : ساعت آفتابي

solarization : تابش افتاب

solarize : زياد در افتاب ماندن وخراب شدن ،استفاده کردن از نور افتاب ،درمعرض افتاب قراردادن

solate : (ش ).بصورت محلول دراوردن

solationist : کناره جو

sold : آب شده

sold by the piece : عددي

soldan : )=sultan(سلطان ،امير

solder : لحيم کردن , لحيم

solderable : علوم مهندسى : قابل لحيم کارى

soldere : لحيم گر

solderer : لحيم گر

soldering : لحيم گري

soldering copper : علوم مهندسى : مس سر هويه

soldering fluid : علوم مهندسى : مايع لحيم کارى

soldering lug : الکترونيک : بالشتک سيم

soldering torch : معمارى : پستانک لحيمکارى

soldieing : سربازى

soldier : سرباز , سربازي کردن , مجاهد , نظامي , سپاهي

soldier of fortune : سرباز جوياى نام وثروت

soldiering : زندگي سربازي

soldierlike : سربازمنش ،دلير،شجاع ،درخورسرباز( ى)

soldierliness : سربازى ،دليرى

soldierly : سربازوار،دليرانه

soldiers : عساکر

soldiery : سربازى ،نيروى نظامى ،يک دسته سرباز

soldring iron : هويه لحيم کارى

sole : حلوا ماهي , تخت کفش , کف پا

sole a for iran : تنهانماينده براى ايران ،نماينده انحصارى براى ايران

sole argument : يگانه دليل ،تنها دليل ،دليل منحصربفرد

sole distributor contract : بازرگانى : قرارداد توزيع انحصارى

sole inheritance : حصر وراثت

sole kick : ورزش : ضربه با کف پا

sole offspring : قانون ـ فقه : فرزند منحصر بفرد

sole owner : قانون ـ فقه : مالک منحصر

sole representative : قانون ـ فقه : نماينده منحصر بفرد

sole right : بازرگانى : حق انحصارى

sole selling right : بازرگانى : حقوق فروش انحصارى

sole speaker : متکلم وحده

sole speaking : متکلم وحده

solecism : غلط اصطلاحي

solecistic : داراى غلط دستورى

solely : فقط،منحصرا،بتنهايى

solemn : سنگين , موقرانه , باتشريفات , موقر

solemn malediction : قانون ـ فقه : لعان

solemnify : موقر ساختن ،جدى گرفتن

solemnity : مراسم سنگين

solemnization : رسميت ،وقار

solemnize : باتشريفات انجام دادن

solemnly : بسنگينى ،رسما"،موقرانه ،با ائين و تشريفات

solemnness : متانت ،وقار

soleness : تنهايى ،انفراد

solenoglyph : (ج.ش ).مار تيز دندان از نژاد افعى

solenoid ammeter : الکترونيک : امپرسنج سولنئيدى

solenoid core : الکترونيک : هسته سولنئيد

solenoid switch : علوم مهندسى : کليد مغناطيسى

solenoid valve : علوم مهندسى : سوپاپ مغناطيسى

solenoid controlled valve : علوم مهندسى : سوپاپ الکترومغناطيسى

solenoidal field : الکترونيک : ميدان سولنئيدى

soleplate : ورزش : صفحه زير کفش اسکى

soleprint : اثر کف پا( مثل اثر انگشت)،انگشت نگارى از پا

solfatara : ناحيه اتش فشانى که گازهاى گوگردى از ان متصاعد ميشود

solfege : ()solfeggio(مو ).نت خوانى ،سولفش خوانى

solfeggio : ()solfege(مو ).نت خوانى ،سولفش خوانى

solgel : نيمى مايع ونيمى ژلاتينى

soli : (صورت جمع کلمه)solo ،تک نوازان ،تنها خوانان

solicitant : متقاضى ،تشجيع کننده

soliciting : خواستاري

solicitor : خواهنده

solicitor general : معاون دادستان

solicitorship : نمايندگى ،فروشندگى ،اصلاح فيما بين

solicitous : مشتاق ،ارزومند،مايل ،نگران ،دلواپس

solicitous to go : مشتاق رفتن ،مايل به رفتن

solicitude : نگرانى ،پروا،انديشه ،اشتياق ،دقت زياد

solid : استوار , دج , متقن , ماده جامد , محکم , سه بعدي , قابل اطمينان , توپر , صلب , پابرجا , متقنه

solid body : جماد

solid color : معمارى : رنگ يکدست

solid dike : معمارى : اب بند

solid door : معمارى : لنگه در توپر

solid floor : معمارى : کف زير بر

solid jet : معمارى : فوران پر

solid line : ورزش : خط پر

solid looking : داراى قيافه جامد وبيروح

solid partition : معمارى : جداگر يکپارچه

solid propellant : علوم هوايى : سوخت جامد

solid shaft : علوم مهندسى : محور توپر

solid sodding : معمارى : پوشش يکدست چمنى

solid state circuitry : مدارات حالت جامد

solid state component : مولفه ء حالت جامد

solid state diffusion : پخش حالت جامد

solid support : شيمى : تکيه گاه جامد

solid wire : الکترونيک : سيم تک رشته

solidago : (گ.ش ).رويينه

solidarity : همبستگي , بهم پيوستگي

solidifying point : معمارى : نقطه انجماد

solidity : استواري

solidly : بطور جامد،بطور استوار

solids press down : دج ها سوى پايين فشار مى اورند،اجسام جامد سوى

solidungular : يک پارچه سم ،تک سم ،وابسته به تيره اسب

solidus : شيمى : خط انجماد

solidus curve : شيمى : منحنى انچماد

solifidian : کسيکه معتقد است که ايمان تنهامايه رستگارى است

soliflucation : علوم نظامى : فرسايش خاک يا زمين به وسيله يخ زدن و اب شدن يخ

solifluction : معمارى : خاکسره

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی ثابت
پروژه امور مالی در صنعت برق
مقاله بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستان ها
تحقیق تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی افتان
مقاله بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی
مقاله بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان
مقاله تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری
پژوهش بررسی عوامل موثربر پرخاشگری جوانان و نوجوانان و چگونگی مدیریت این رفتار از منظر آموزه های دینی
تحقیق در مورد ترانسفورماتور
مقاله مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه
مقاله تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال
پروژه طراحی سیستم مکنده غلات
دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک رفاه
مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی وساختاری درتکواندوکاران نخبه
طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی
دانلود مقاله تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته
دانلود تحقیق کارخانه کابل مسین
تأملی کارکردی بر نقش توسعه پایدار گردشگری دینی در جامعه ایران
پروژه حسابداری كارخانه تولید شكلات فرمند