لغات مشابه
solving : کارسازي

solvolysis : شيمى : حلالکافت

som(a)esthesia : روانشناسى : حس تنى

soma : روانشناسى : تن

Somali : سوماليايي

Somalia : سومالي

somatic disorders : روانشناسى : اختلال هاى بدنى

somatic hallucination : روانشناسى : توهم تنى

somatic nerves : روانشناسى : اعصاب تنى

somatization : روانشناسى : جسمانى کردن

somatization disorder : روانشناسى : اختلال جسمانى کردن

somatoform disorder : روانشناسى : اختلال جسمانى شکل

somatology : کالبد شناسي

somatosensory zone : روانشناسى : منطقه حسهاى تنى

somatotonia : روانشناسى : فعاليت گرايى

somatotonic : روانشناسى : فعاليت گرا

somatotype : ساختمان جسمي

somatotypic : ساختمان جسمي

somatotyping : روانشناسى : سنخ بندى تن

somatotypology : روانشناسى : سنخ شناسى تن

somber : غم انگيز

sombre : غم انگيز

sombrely : بطور تاريک يا افسرده

sombreness : تاريکى ،افسردگى

sombrero : کلاه لبه پهن اسپانيولى

sombrous : گرفته ،تيره ،حزن انگيز،سير،پر رنگ

some : چندين , کم وبيش , کمي از , چندپاره , چند تا , برخي , مقداري , پاره اي , تعدادي , تني , بعضي , تني چند , چندي

some d. : يک روزى

some of : بخشي از

some one : يک کسي

some one must stay here : يک کسى بايد اينجا بماند

some one or other : يک کسى ،هر کس باشد

some time : يک وقتى ،مدتى

some time ago : چندي پيش

some time or other : يک وقتى ،يک روزى

some two hours : يک دو ساعتى

some years ago : چند سال پيش

somebody : يک شخص

someday : روزى ،يکروز( در اينده)

somedeal : تاحدودى ،تا اندازه اى ،اندکى ،نسبتا،متعدد

somehow : به نوعي , به نحوي , بيک نوعي , هرجور هست , بطريقي , هر جور

someone : کسي

someplace : يک جايى

somersault : معلق زدن , پشتک , معلق

somerset : )somersault(شيرجه ،پشتک ،معلق زدن

something : چيزي , يک چيزي

something is wrong with you : يک چيزى تان هست ،يک کسالتى داريد

something like 100 rials : سد ريال چيزى کم چيزى بالا،در حدود سد ريال

something short : نوشابه تند،عرق

sometime : يک زماني

sometimes : گاهي , گه , گاه بگاهي , بعضي اوقات , بعضي مواقع

someway : بطريقي , بيک نحوي

someways : بيک نحوي

somewhat : تاحدي , مقدار نامعلومي

somewhen : يک موقعي

somewhere : درمحلي , درمکاني , دريک محلي

somewheres : دريک محلي

somewhither : درمکانى ،درمحلى

somewise : تا اندازه اى

somite : (تش - ج.ش ).حلقه يابند بدن جانوران

sommie : ورزش : پشتک زدن

somnambul : کلمه پيشوندى است بمعنى راه رفتن در خواب

somnambulant : )somnambular(خوابگرد،در خواب راه رونده ،معتاد به راه رفتن در خواب

somnambular : خوابگرد

somnambulate : خوابگردى کردن ،در خواب راه رفتن

somnambulation : راه رفتن در خواب ،خواب گردى

somnambulism : خواب گردي

somnambulist : خواب گرد

somnambulistic : )somnambulist(کسيکه در خواب راه ميرود،وابسته به راهروى درخواب ،خواب گرد

somnifacient : )somnific(خواب اور،خواب الود

somniferous : روانشناسى : خواب اور

somnific : )somnifacient(خواب اور،خواب الود

somnifugous : روانشناسى : خواب زدا

somniloquist : خوابيده سخنگو

somniloquy or quence : خوابيده ،سخن گويى

somnolency : )somnolence(حالت خواب الودى ،حالت خواب وبيدارى

somnolent : خواب الود،درحالت خواب وبيدار

somnolism : خواب مصنوعى

son : پسر , پور , خلف

son file : کامپيوتر : فايل پسر

son in law : داماد،ناپسرى

son inlaw : قانون ـ فقه : داماد

son of a bitch : پدرسگ

son of a gun : مردکه ،يارو

son of master : ارباب زاده

son in law : داماد

sonance : صدا،اهنگ ،طنين

sonant : طنين دار , باهنگ صدا

sonar dome : علوم دريايى : کلاهه ردياب

sonata : (مو ).سوناتا

Sonbol : سنبل

sonde : اسباب اندازه گيرى اوضاع فيزيکى وجوى ارتفاعات زياد ماوراء جو

sondwitch : علوم هوايى : لايه اى

song : سماع , ترانه , خنيا , آواز , غنا , سرود , نغمه , مزمور

song of songs : غزل غزلهاى سليمان

songbird : مرغ نغمه سرا،(مج ).خواننده زن

songbook : آواز نامه

songfest : مجلس آواز

songful : پر نغمه , پرآواز

songless : بي نغمه , بي آواز

songs : مزامير , نغمات , تصانيف

songsmith : سرود ساز

songster : غزل خوان , نغمه سرا

songstress : زن اواز خوان

songwriter : سرود نويس ،کسيکه شعر اهنگهاى معروف را ميسرايد

sonic : صوتي

sonic boom : انفجار صوتي

sonic delay line : خط تاخيرى صوتى

sonic depth finder : علوم دريايى : ژرفاياب صوتى

sonic frequency : الکترونيک : بسامد صوتى

sonifer : گوشى( براى مردم کر)

soniferous : صدا رسان ،صدا بر،صدا دهنده ،صدا ده

sonless : بي پسر

sonna deung koot : ورزش : دست مستقيم ،سون دونگ کوت

sonnal : ورزش : تيغ دست

sonnal deung : ورزش : مقابل تيغه دست

sonne photography : علوم نظامى : روش عکاسى به طريقه عکسبردارى از يک نوار ممتد زمين

sonnet : غزل يا قطعه شعر 14 سطرى

sonnet sequence : غزليات مرتبط

sonneteer : سازنده غزل

sonnetize : نغمه سرايى کردن ،غزل سرايى کردن

sonnish : فرزند وار

Sonny : سوني

sonorant : پرصدا،پرطنين

sonorific : صدا دهنده

sonority : پرصدايى ،پرطنينى

sonorous : طنين انداز

sons : بني

sons of adam : فرزندان ادم ،بنى ادم

sonship : پسري

sonsie : نيک انجام

sonsy : نيک انجام

soon : زودي , به زودي , عنقريب , زود , طولي نکشيد

soon a : بزودى بعدازان ،طولى نکشيدکه

soon after he left for paris : چندى( يا اندکى بعد )سوى پاريس رهسپار شد

soon badac : ورزش : کف دست

soon koot : ورزش : نوک انگشت

soon or latest : دير يا زود

soon ripe soon rotten : هرچه زود برايد دير نپايد

sooner : زودتر،بوميان( اوکلاهما )در اتازونى

sooner or later : دير يا زود

soonest : اسرع

soot : دوده زدن , دودهاي کردن , دوده

soot trap : دوده گير

sooth : ضرب المثل

Soothe : آرام کردن ، تسکین دادن

soothe : دل بدست آوردن , استمالت کردن

Soothe : آرام کردن ، تسکین دادن

soothfast : راستگو،باوفا

soothing : آرامي بخش , پرنواز , نشاننده , تسکين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:



دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری