لغات مشابه
soot : دوده زدن , دودهاي کردن , دوده

soot trap : دوده گير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: