لغات مشابه
sooth : ضرب المثل

Soothe : آرام کردن ، تسکین دادن

soothe : دل بدست آوردن , استمالت کردن

Soothe : آرام کردن ، تسکین دادن

soothfast : راستگو،باوفا

soothing : آرامي بخش , پرنواز , نشاننده , تسکين

soothingly : با سخنان نرم ،چاپلوسانه

soothsay : فال گرفتن ،طالع ديدن ،پيشگويى کردن

soothsayer : ( )soothsaying(م.م ).فال بين ،فال بينى ،(ج.ش ).طالع بين

soothsaying : ( )soothsayer(م.م ).فال بين ،فال بينى ،(ج.ش ).طالع بين

sootiness : سياهى ،دودزدگى

sooty : دودهاي

sop : تريد

sopersolubility : شيمى : ابر سيرى

sophism : مغالطه

sophist : زبان باز , سفسطه باز , مغالطه کن

sophistary : قانون ـ فقه : سفسطه

sophistic(al) : سفسطه اميز،مبنى بر مغالطه ،سفسطى ،مغالطه اى

sophisticate : سفسطه کردن

sophisticated : مشگل وپيچيده , غير طبيعي , درسطح بالا

sophistication : سفسطه ،دلفريبى ،اغوا،تحريف ،مهارت ،کمال

sophistry : برهان تراشي , زبان بازي

sophomore : (امر ).دانشجوى سال دوم

sophomoric : کم عمق

sopite : (ک ).خواب کردن ،ارام کردن ،خنثى کردن

sopor : خواب عميق ،کرختى ،گيجى

soporiferous : کرخت کننده

soporific : منوم

sopping : بسيار،شديد،کاملا

soppy : مرطوب ،خيلى خيس ولغزنده

sopranist : زير خوان ،ششدانگ خوان

soprano : باصداي زير

sopraporta : معمارى : تزيين سر درگاه

soputheasternmost : در دورترين نقطه جنوب شرقى

Sorayya : ثريا

sorb : خدمت ،استخدام ،نوکرى ،کار،وظيفه ،بندگى ،عبادت ،پرستش

sorbate : (ش ).نمک اسيد سوربيک

sorbefacient : اشامنده ،جذب کننده ،جاذب

sorbent : (ک ).جاذب ،کشنده ،ماده جذب کننده

sorbet : شربت

sorcerer : جادوگر , ساحر

sorceress : ساحره

sorcerous : طلسمي , سحر آميز

sorcery : طلسم , جادو

sordet : صدا کر کن

sordid : پست ،خسيس ،چرک ،کثيف ،دون ،شلخته ،هرزه

sordidly : از روى پستى ،خسياز

sordidness : پستى ،لئامت ،خسيسى ،خست

sordine : صداکردن

sore : جاي زخم , ريشناک

sore loser : بدقمار

sore throat : گلودرد , گلو درد , درد گلو

sorehead : سردرد،شخص کم ظرفيت که در اثر باخت يا شکست عصبانى ميشود،زودرنج

sorely : بسختي

soreness : دردناکى ،سختى

sorgho : ()sorgo(گ.ش ).ذرت شيرين

sorgo : ()sorgho(گ.ش ).ذرت شيرين

sori : خوشه هاى گرده گياهى ،خوشه هاگى

soricine : (ج.ش ).موش پوزه دراز،شبيه موش پوزه دراز

sorites : مسلسل ،تسلسل منطقى

soritical : مبنى برقيام مسلسل

soroptimist : عضو انجمن هاى خواهرى وخدمات اجتماعى

sororal : خواهرى ،خواهرانه

sororate : (در بعضى قبايل )رسم ازدواج با زنى که فوت کرده

sororicide : خواهر کش ،خواهر کشى

sorority : خواهرى ،انجمن هاى خيريه يا کلوب نسوان

sorose : داراى هاگهاى خوشه اى

sorosis : ميوه گوشتى ومرکب( چون توت)

sorption : جذب سطحى

sorrel : ريواس , ترشک

sorrel tree : (گ.ش ).ترشک درختى ،درخت ترشک

sorrily : بطور پست ،بدبختانه

sorrow : تاثر , غمزدگي , حزن , غصه , غمگيني , غصه دار , اندوه , سوگ , الم , غم , غم واندوه , غم خوردن , غصه خوردن , غصه دار کردن

sorrow stricken : غمزده

sorrowful : محزون افسرده , غمگين , غمافزا , دژکام

sorrowfully : با اندوه

sorrowfulness : جان گدازبودن

sorrows : محن

sorry : غمناک , غمگين , متار , متاسف

sort : جور کردن , جور , قبيل

sort (out) : ورزش : عيب يابى اتومبيل با راندن ازمايشى

sort effort : کامپيوتر : تعداد مراحل لازم جهت مرتب نمودن يک رکورد نامرتب

sort generator : کامپيوتر : برنامه اى که يک برنامه مرتب نموده توليد مى کند

sort merge : جور کردن و ادغام

sort merge program : کامپيوتر : پردازش تعميم يافته

sort of : بميزان متوسط , بمقدار متوسط

sort order : کامپيوتر : نظم ترتيب

sortable : جورکردني

sorted : درجه بندي شده

sorter : جور ساز

sortes : تفال

sortie plot : علوم نظامى : شماى منطقه پرواز در عکاسى هوايى

sortilege : فال ،جادوگرى

sorting : رقم بندي

sorting network : کامپيوتر : شبکه مرتب کردن داده ها

sorting test : روانشناسى : ازمون دسته بندى

sortition : قرعه اندازي

sorus : هاگينه

Sorush : سروش

sot : ساده لوح

soteriology : رستگارى شناسى ،مبحث نجات رستگارى

sothic : (نج ).وابسته به ستاره کلب ،وابسته به شعراى يمانى)dog star(

sothic year : سال خورشيدى مصرى

soto uke : ورزش : دفاع از خارج

sotol : (گ.ش ).سوسنى ها

sottish : خرف ،بى شعور،دائم الخمر

sottovoce : نجوا،صداى خيلى يواش ،اهنگ خيلى اهسته ،ملايم

sou : غاز

soubise : رب پيازدار،سوس پياز دار

soubrette : خادمه ،بانويى که در نمايشات نقش فضولباشى و دسيسه کار را بازى ميکند،مسخره

soubriquet : لقب خيالي

souchong : چاى سياه چينى

soudanese : سودانى ،وابسته بهsoudan

souffle : خوراک مرکب از زرده تخم مرغ وگوشت وپنير وشکلات ،پارچه نازک گل برجسته زنانه ،پف کردن يا بالا امدن غذا،(غذاى )پف کرده

sough : صداى زمزمه يا اه ،زمزمه يا خش خش کردن

sought : گذشته و قسمت سومseek

souic do : ورزش : سرعت

souithernism : (امر ).لغت و اصطلاحات مخصوص جنوب ،رسوم واداب جنوب

soul : جان

soul and body : روح و جسم

soul brother : سياهپوست

soul mate : محبوب ،معشوق ،دلبر

soul purification : تزکيه نفس

soul searching : خودکاوى ،بررسى دقيق احساسات وانگيزه هاى خود

soulful : پر از احساسات ،باروح ،سرزنده

soulless : بى روح ،بى عاطفه

souls : ارواح

sound : صوت , صدا , آواز , جانانه , صحيح , سليم , تعميق کردن , بصدا درآوردن

sound advice : نسيحت درست

sound barrier : مانع صوتى

sound bars : الکترونيک : نوارهاى صوتى

sound beating : کتک مفصل

sound bow : کاسه زنگ اخبار

sound box : جعبه تبديل امواج صوتى به صدا( در گرامافون)

sound camera : دوربين فيلمبردارى مجهز بدستگاه ضبط صوت

sound carrier : الکترونيک : حامل صوت

sound economy : بازرگانى : اقتصاد قوى

sound effects : صدا سازي

sound energy : علوم هوايى : انرژى صوتى

sound frack : محل مخصوص ضبط صوت بر روى حاشيه فيلم ناطق

sound hood : کامپيوتر : صداپوش

sound intensity : علوم هوايى : شدت نور

sound judgement : قانون ـ فقه : عقل سليم

sound level meter : علوم مهندسى : شدت صوت سنج

sound pressure : علوم هوايى : فشار صوت

sound probe : علوم هوايى : گيرنده صوتى

sound propagation : ورزش : انتشار صوت

sound ranging : علوم نظامى : مسافت يابى صوتى

sound sleep : خواب خوش

sound spectrograph : روانشناسى : طيف نگار صوتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1