لغات مشابه
sooth : ضرب المثل

Soothe : آرام کردن ، تسکین دادن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: