لغات مشابه
Soothe : آرام کردن ، تسکین دادن

soothe : دل بدست آوردن , استمالت کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: