لغات مشابه
speed governor : علوم مهندسى : تنظيم کننده سرعت

speed indicator : سرعت نما،تندى نما

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: