لغات مشابه
speed trap : ورزش : مسير اندازه گرفته شده با وسيله الکتريکى

speed up : دور برداشتن

speed a way : ورزش : نوعى بازى شبيه هاکى

speedball : ورزش : نوعى بازى شبيه فوتبال

speedboating : ورزش : قايقرانى سرعت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام