معنی speed tests

speed tests
روانشناسى : ازمونهاى سرعت
کلمات مشابه

speed trap : ورزش : مسير اندازه گرفته شده با وسيله الکتريکى

speed up : دور برداشتن

speed a way : ورزش : نوعى بازى شبيه هاکى

speedball : ورزش : نوعى بازى شبيه فوتبال

speedboating : ورزش : قايقرانى سرعت

speeder : شتابگر , عجلهکننده

speedily : زود،سريعا"

speediness : )speedy(سريع السير،سريع ،چابک ،سرعت

speeding up : تسريع

speedometer : سرعت پيما , شتاب نما

speedster : تندرو

speedup : تسريع ،ازدياد توليد يا سرعت وغيره

speedwell : (گ.ش ).سيزاب رسمى)=veronica officinalis(

speedy : )speediness(سريع السير،سريع ،چابک ،سرعت

speedy cut : ورزش : اسيب به عقب پاى جلويى اسب بالاتر از سم با ضربه پاى عقب

speedy trial : قانون ـ فقه : دادرسى فورى

spelaean : غار نشين

speleologist : غارشناس , غار شناس

speleology : غارشناسي

spell : عزيمت , طلسم , درست نوشتن , جادو , هجي کردن , املاء کردن , طلسم کردن , افسون

معنی speed tests به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی