لغات مشابه
spiriferous : (ج.ش ).داراى عضو مارپيچى ،مارپيچ

spirilual nutriment : قوت روح ،غذاى روحانى

spiringing to the mind first : قانون ـ فقه : تبادر به ذهن

spirit : بسرخلق آوردن , روحيه , روح , رمق , معني , الکل

spirit of wine : عرق خالص

spirit stain : معمارى : رنگ لاک الکل

spirit varnish : علوم مهندسى : لاک الکل

spirit(s) of wine : الکل

spirit(s)of camphor : عرق کافور

spirited : باروح ،جاندار،سرزنده ،باجرات

spiritless : بي رويه , بيهمتا , کم دل

spiritous : مشتق ازالکل

spirits : ارواح , تنگ و تا

spirits of wine : عرق خالص

spiritual : روحاني , روحي , معنوي , بطور روحاني , غير مادي

spiritual guide : مرشد

spiritual leader : قانون ـ فقه : امام

spiritual matters : روحيات

spiritual preceptor : پير،مرشد

spiritualist : طرفدار اصول روحانيت ومعنويت ،معتقد بارتباط با ارواح ،روحانى

spirituality : روحانيت , عالم روحاني , معنويت

spiritualization : روحانيت ،جنبه روحانى دادن به

spiritualize : روحاني کردن

spiritually : روحا , غير مادي , بطور روحاني

spiritualty : روحانيون ،روحانيت( درمقابل ماديت)،معنويت ،قدوسيت

spirituelle : خوش ،با نشاط،بشاش ،سر زنده

spiritulity : روحانيت ،معنويت

spirituous : داراى حالت روحانى ،مربوط بعالم معنويات ،فعال ،سرزنده ،داراى الکل

spiritusoity : کيفيت معنوي

spiro compounds : شيمى : ترکيبات اسپيرو

spirochaeta : spirochete(،( )spirochaeteطب )اسپيروکت ،هر نوع باکترى مارپيچ

spirochaete : spirochete(،( )spirochaetaطب )اسپيروکت ،هر نوع باکترى مارپيچ

spirochete : spirochaete(،( )spirochaetaطب )اسپيروکت ،هر نوع باکترى مارپيچ

spirochetosis : (طب )ابتلا به بيمارى حاصله از ميکروب اسپيروکت

spirograph : دم نگار

spirography : دم نگاري

spirometer : دم سنج

spirometry : دم سنجي

spiry : پيچاپيچ ،مارپيچ ،مخروطى

spit : اخ تف کردن , تف انداختن , خدو , تفو , تف

spitchc : کباب مار ماهى قاش کرده

spite : للج , کينه ورزيدن

spite check : ورزش : کيش دفع الوقت

spiteful : مغرض , غرضآلود , کينهدار

spitefull : مغرضانه

spitefully : مغرضانه

spitefulness : کينه ،عداوت

spitfire : اتشبار،چيزى که اتش پرتاب ميکند،ادم لجوج وکينه توز

spitoon : تف دان ،سلف دان ،خلط دان

spitting : تفو

spittle : مايع مترشحه از غدد بزاقى ،تف ،اب دهان

spitton : ورزش : ظرف مخصوص تف کردن

spittoon : سلف دان , تف دان

spitz : (ج.ش ).سگ پشمالوى سياه پروسى

spiv : (انگليس )ادم کلاش)kallaash( ،ادم مفتخوار

spkr : الکترونيک : بلندگو

splan hnology : گفتاردرامعا

splash board : علوم نظامى : سپر پاشنه قايق

splash guard : گلگير( اتومبيل وغيره)

splash head : شيمى : پاشش گير

splash scale : علوم نظامى : طبله اى که انحراف ترکش گلوله را از هدف با ان اندازه گيرى مى کنند

splashed : علوم نظامى : در پدافند هوايى يعنى هواپيماى دشمن زده شد

splashy : داراى ترشح ،داراى صداى چلپ چلوپ

splat : ميله تزئينى پشت صندلى

splatter : چلپ چلوپ کردن

splay foot : (پاى ) پهن

splayfoot : )splayfooted(پاى پهن وبزرگ

splayfooted : )splayfoot(پاى پهن وبزرگ

spleen : سپرز , طحال

spleenful : )spleeny(اتش مزاج ،تندخو

spleenwort : چترک ،حشيشه الطحال

spleeny : )spleenful(اتش مزاج ،تندخو

splenalgia : درد اسپرز،طحال

splendent : پر فروغ

splendid : پرشکوه , باشکوه , باجلال

splendidly : )splendid(باشکوه ،باجلال ،عالى ،براق ،پرزرق وبرق

splendiferous : باشکوه وجلال ،پرشکوه

splendor : زرق وبرق , کوکبه

splendorous : )splendrous(باشکوه ،مجلل

splendour : زرق وبرق

splendrous : )splendorous(باشکوه ،مجلل

splenetic : کج خلق ،ترشرو،عبوس ،ناراضى نما،اسپرزى ،داروى اسپرز

splenic : اسپرزي , طحالي

splenic fever : کفگيرک ،گنده طاول ،خراج ،سياه زخم

splenitis : اماس اسپرز،طحال

splenius : ماهيچه سر جنبان ،عضله محرکه

splenoid : مانند اسپرز،شبيه به طحال

splenology : اسپرزشناسى

splentic : )splentical(کج خلق ،عبوس ،ترشرو،ماليخوليايى

splentical : )splentic(کج خلق ،عبوس ،ترشرو،ماليخوليايى

splice (to) : معمارى : اتصال دادن بوسيله جوش

splice box : الکترونيک : جعبه تقسيم

splicer : متصل کننده ،پيوند دهنده

splicing fid : علوم دريايى : پازور چوبى

spline : لبه کام وزبانه

splineway : علوم مهندسى : شيار

splint : جبيره , آهن نبشي

splint bone : (دراسب ) استخوان ساق ،نازک نى

splinter bone : قصبه صغرى ،ساق کوچک ،قزن قفلى

splinter deck : علوم نظامى : پل زره پوش ناو

splinter screen : علوم نظامى : پوسته زره پوش اطراف پل فرماندهى ناو

splintery : ريز ريز

split : شکافته , شکافتن , پرشکاف , شکاف ايجاد کردن , شکاف دادن , شکافدار , جر دادن , شکاف زدن , شکاف خوردن , منشق

split decision : ورزش : راى اکثريت داوران

split end : ورزش : گيرنده توپ در انتهاى خط جبهه

split hair : موشکافى

split hairs : موشکافي کردن , مته بخشخاش گذاشتن , مو شکافي کردن , مو شکافتن

split infinitive : مصدرى که در ميان خودان وعلامت ان واژه ديگرى اورده باشندچونto like

split lean : ورزش : پا باز نشسته و تماس سينه ژيمناست با زمين

split line : علوم هوايى : خط قالب

split pea : (گ.ش ).نخود دولپه ،لپه

split peas : لپه

split pen : عمران : ميله لولا

split personality : (ر.ش ).تعدد شخصيت ،شخصيت دو نيم

split phase : الکترونيک : انشقاق فاز

split phase motor : الکترونيک : موتور با انشقاق فاز

split pin : معمارى : ميله لولا

split pole converter : الکترونيک : تبديل گر با انشقاق قطب

split ring : معمارى : فنر نمونه گير

split risk : بازرگانى : تفکيک خطر

split second : قسمتى از ثانيه ،ان

split shift : تقسيم ساعات کار بدو يا چند قسمت

split spoon : عمران : قاشق نمونه بردارى

split tackle : ورزش : تکل قيچى

split trail : علوم نظامى : سهم باز

split unit : علوم نظامى : يکان جدا شده يا مجزا شده

split wheel : نيم چرخ ،چرخ نيمه يا نصفه

split window : کامپيوتر : پنجره تقسيم بندى شده

split anode magnetron : الکترونيک : ماگنترون با اند چند تيغه اى

split brain : روانشناسى : دوپاره مخ

split half method : روانشناسى : روش دو نيمه کردن

splits : ورزش : زمان ثبت شده براى فواصل معين يک مسابقه زمان ثبت شده براى قهرمان دو ¹¹ 4متر

splitter : شکاف دهنده , شکافنده

splitting : بزل

splitting a cause of action : قانون ـ فقه : تجزيه دعوى

splitting a window : کامپيوتر : تقسيم بندى پنجره

splitting of the moon : شق القمر

splodge : اندودن ،ماليدن( با)،بد رنگ کردن ،چرک کردن ،کثيف کردن ،اندود

splore : سرور،نشاط،شادمانى کردن

splotch : لکه لکه کردن

splotchy : لکه لکه ،خال خال

splurge : ريخت وپاش

splutter : اهن وتلپ کردن

spluttery : تفي

spohnge : ابر زدن ،با ابريا اسفنج پاک کردن ،پاک کردن ،جذب کردن ،بخود کشيدن

spoil : رو دادن , گنداندن , لوس کردن , حرامکردن , ضايع کردن , پوسيده شدن , غنيمت

spoil pit : معمارى : انبار

spoilable : فساد پذير،خراب شدنى

spoilage : تاراج ،غارت ،ضايعات

spoiled : ضايع , چشته خور , نازپرورده , عزيز دردانه , بدعادت , لوس , بدآموخته , آبگز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری