لغات مشابه
spoils : غنايم

spoils of war : غنائم جنگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: