لغات مشابه
spoilsport : کسيکه بازى ديگران را خراب ميکند،کسى که عيش ديگران را منغص ميکند

spoilt : تباه ،فاسد،معيوب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: