لغات مشابه
spoke : اسپوک , ميله دار کردن , ميله چرخ

spoke wheel : علوم مهندسى : چرخ پره دار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: