لغات مشابه
spoliate : )=despoil(چپاول کردن ،غارت کردن ،دزديدن

spoliator : غارتگر،غاصب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: