لغات مشابه
sponge cake : کيکى که با روغن نباتى درست ميشود،کيک پف الود

sponge lead : الکترونيک : سرب اسفنجى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: