لغات مشابه
sponger : طفيلى ،درکش

spongiform : ابرمانند،اسفنجى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: