لغات مشابه
sponor : پد ريا مادر تعميدى

sponsion : ضمانت ،تعهد،کفالت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: