لغات مشابه
sponsor : التزام دهنده , ضامن , متقبل , باني شدن

sponsored by : قانون ـ فقه : به ضمانت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: