لغات مشابه
sponsorship : تکفل , عهدهگيري

spont : عمران : فواره

spontancous fission : علوم هوايى : شکافت خودانگيز

Spontaneous : خودبخود ،‌خودجوش

Spontaneous : خودبخود ،‌خودجوش

spontaneous : خود انگيز , خلقاساعه , بي اختيار , بالبداهه , ناخودآگاه

spontaneous behavior : روانشناسى : رفتار خودانگيخته

spontaneous emission : شيمى : نشر خود به خود

spontaneous generation : خلق الساعه ،پيدايش خودبخود،بطيب خاطر،بى اختيار

spontaneous ignition : شيمى : افروزش خود به خود

spontaneous recovery : روانشناسى : بهبود خود به خودى

spontaneously : خودبه خود , ناخودآگاه , خودبخود

spontoon : نيزه کوتاه

spoof : حقه بازى کردن ،کلاهبردارى ،مسخره ،دست انداختن

spoofer : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى دشمن از وسايل فريب الکترونيکى يا تاکتيکى استفاده مى کند

spook : روح ،شبح ،ديو،جن ،ترساندن

spookish : )spooky(شبح وار

spooky : )spookish(شبح وار

spoon : قاشق

spoon feed : باقاشق غذا دادن

spoon ful : (مقدار )يک قاشق

spoon shaped spatula : معمارى : کارتيغ قاشقى

spoonbill : کفچه نول

spoondrift : ترشح امواج

spoonerism : لقلقه

spooney : )spoony(لوس ،احمق ،اهل بوس وکنار،احمقانه

spoonful : باندازه يک قاشق

spooniness : نادانى ،حماقت ،نرمى

spoony : )spooney(لوس ،احمق ،اهل بوس وکنار،احمقانه

spoor : ردپاى کسى را گرفتن

spor : اسپر

sporadic : گاهبگاه

sporadic fault : عيب گاه بگاه

sporangium : هاگدان

spore : هاگ , هاگ آوردن

sporogenesis : هاگ آوري

sporogenic : هاگ زا

sporogenous : هاگ زا

sporogeny : هاگ آوري

sporogonium : (گ.ش ).عضو مولد هاگ در گياهان پست

sporogony : هاگ آوري

sporozoal : ( )sporozoan(ج.ش ).اسپروزا،اغازيان انگلى

sporozoan : ( )sporozoal(ج.ش ).اسپروزا،اغازيان انگلى

sporozoite : (ج.ش ).اغازى انگلى متحرک ،هاگدار

sporran : چنته ياکيسه چرمى جلو دامن اسکاتلنديهاى کوهستانى

sport : نمايش تفريحي , ورزشي

sport car : اتومبيل کورسي

sport fish : ورزش : ماهيگيرى تفريحى

sport palace : معمارى : کاخ ورزش

sport remind : ورزشی یادآوری

sport shirt : پيراهن يقه باز ورزشى

sport skill : ورزش : مهارت ورزشى

sport skill pattern : ورزش : الگوى مهارت ورزشى

sport(s) car : ورزش : اتومبيل دو نفره که داراى خصوصيات اتومبيل مسابقه و مسافرتى است

sporterize : ورزش : تبديل تفنگ نظامى به شکارى

sportfisherman : ورزش : قايق موتورى بزرگ براى ماهيگيرى دورازساحل

sportfishing : ورزش : ورزش ماهيگيرى با قلاب و نخ

sportful : بازيگوش ،شوخ ،تفريحى ،خوشگذران

sporting : بازى دوست ،تفريح دوستانه

sporting dog : ورزش : سگ شکارى

sportive : سرگرم تفريح وورزش ،ورزشى ،تفريحى

sportiveŠetc : شوخ ،خنده کن ،خنده وبازى کن ،شوخى اميز،شوخى کن

sportiveness : لهو

sportman : ورزش : ورزشکار

sportmanlike : ورزش : صفات ورزشکارانه

sportmanship : ورزش : رفتار و اخلاق انسانى

sports : ورزش

sports car : اتومبيل کورسي

sports equipment : اسباب ورزشي

sports medicine : ورزش : طب ورزشى

sports sedan : ورزش : اتومبيل کوچک

sportscast : )sportscaster(برنامه هاى ورزشى راديو وتلويزيون ،گوينده برنامه ورزشى

sportscaster : )sportscast(برنامه هاى ورزشى راديو وتلويزيون ،گوينده برنامه ورزشى

sportsman : ورزشکار , ورزشکار جوانمرد , ورزش دوست

sportsmanlike : مانند ورزشکار،جوانمرد

sportsmanly : مردانه وار

sportsmanship : ورزش دوستي , ورزشکاري

sportswoman : زن ورزشکار

sportswriter : وقايع نگار ورزشى ،خبرنگار ورزشى روزنامه

sporty : ورزشکارانه

sporulation : توليد هاگ

sporulative : هاگ اور

spot : گله , خال , لک , لکه

spot (white) : ورزش : گوى سفيد اصلى بيليارد براى ضربه زدن به گويهاى ديگر

spot ball : ورزش : گويى که از نقطه معين هدف ضربه با گوى اصلى بيليارد قرار مى گيرد

spot bowler : ورزش : بازيگرى که بجاى نشانه گيرى به ميله هاى بولينگ بجاى معينى روى مسير هدفگيرى ميکند

spot distortion : الکترونيک : اغتشاش نقطه

spot footing : عمران : پى مجزا

spot grading : معمارى : صافسازى

spot kick : ورزش : ضربه کاشته

spot map : علوم نظامى : کروکى تصادف يا کروکى مشاهدات بازرس

spot market : بازرگانى : بازار معاملات نقدى ،بازار نقدى

spot net : علوم نظامى : شبکه مخابراتى ديدبان يا ديدبانى

spot rate : بازرگانى : نرخ فروش نقدى

spot report : علوم نظامى : گزارش مشاهدات يا گزارش فورى از تحقيقات محلى

spot test : ازمايش فورى

spot transaction : بازرگانى : معامله نقدى

spot welding electrode : علوم مهندسى : الکترود جوشکارى نقطه اى

spot welding machine : علوم مهندسى : دستگاه جوش نقطه اى

spot pattern test : روانشناسى : ازمون طرح نقطه ها

spotaneous economy : قانون ـ فقه : اقتصاد خودبخودى

spotless : بي لکه , بي خال

spotlight : چراغ نورافکن

spots : نقاط

spottable : لکه پذير،پيدا کردنى

spotted : تگرگي , خالدار , خالخال

spotter : کاشف جنايات , هدف ياب

spotting (artill,gun) : علوم دريايى : تصحيح تير

spotting charge : علوم نظامى : خرج مشقى براى تصحيحات ديدبانى خرج مخصوص تنظيم تير

spotting line : علوم نظامى : خط ديدبانى توپخانه دريايى يا زمينى خط تنظيم تير و ديدبانى اتش

spotting scope : ورزش : دوربين روى سه پايه

spotty : پر از لکه ،الوده ،متناوب ،چند در ميان

spousal : ازدواج ،زفاف ،وابسته به عروسى

Spouse : همسر

spouse : همسر , زوج , زوجه , همخواب

spout : فواره زدن

spouter : بيرون جهنده

sprag : قطعه چوب يا الوارى که بعنوان شمع درمعدن بکار ميرود،گوه ،شمع زدن به

sprain : بدرد آوردن , ره به رگ کردن

sprained : رگ به رگ

spraints : فضله سمور ابى

sprang : گذشتهgnirps

sprat : (ج.ش ).ماهى خمسى ،شاه ماهى کوچک

sprawl : منظم پخش شدن , گشاد نشستن , بطور غير

sprawling : گل و گشاد

spray : افشاندن , دواپاشي , سم پاشي , پاشيده شدن , افشانه , افشانک

spray 2 : علوم دريايى : اب پاشى

spray attack : علوم نظامى : پخش مواد شيميايى و بيولوژيکى از راه هوا براى توليد تلفات

spray carburetor : علوم مهندسى : کاربراتور سوخت پاش

spray gun : تلمبه سمپاش ،گردپاش

spray painter : معمارى : رنگپاش

spray poison : سمپاشي کردن

spray reagent : شيمى : واکنشگر افشانه اى

spray tower : شيمى : برج افشانه دار

spray tray : شيمى : تله افشانک

sprayer : سم پاش , گردپاش

spraying gun : تلمبه سم پاشي

spread : سرايت , بسط , زبانه کشيدن , گسترش دادن , پهن شدن , رو به گسترش بودن , گستردن , مرسوم کردن , باز , در گرفتن , تبليغ شدن , پهن کردن , درگرفتن , منتشر کردن , گسترانيدن , نشر کردن , برگردان کردن , ولو شدن

spread out : ولو کردن

spreader : منتشر کننده , پخش کننده , شايع کننده

spreading : توسعه , نشر

spreading machine : علوم مهندسى : مقسم بتن

spreadsheet : کامپيوتر : صفحه گسترده

spreadsheet program : کامپيوتر : برنامه صفحه گسترده

spred awning : علوم دريايى : چادر پهن کردن

spree : نشاط،مستى ،شوخى ،سرخوشى ،ميخوارگى ،ولگردى و قانونى شکنى

sprig : شاخه کوچک , شاخوبرگ در آوردن

sprigged print : قلمکارگل وبته دار

spriggy : گل وبته دار،شاخه دار

sprightful : بانشاط , سرچنگ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله درباره پرورش قارچ
مقاله درباره پرورش كرم ابریشم
مقاله درباره پرورش گل
"انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی"
جزوه میز هیدرولیکی و كاربرد آن
بررسی میران عزت نفس در دانش اموزان مدارس دولتی و غیر دولتی
تحقیق حذف صفر از پول ملی
پیشگیری از خودکشی برای بهورزان
طراحی کتابخانه با استفاده از ابزار Rational Rose
تعیین میزان اثر بخشی یك دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراكی – حركتی دانش آموزان
مطالعه و بررسی عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسكان غیر رسمی درشهر یزد
بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی
استانداردهای حسابداری ایران - چالش ها و راهكارها
مقاله درمورد اصول انبار داری
مقاله درمورد اصول سرپرستی
مقاله درمورد امور مالی در صنعت برق
مقاله درمورد اندازه گیری و کنترل کیفیت در جهان
مقاله درباره اجزاء ساختمان (پی نواری)
ارزیابی رفتار تنش - كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل